Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
07.09.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
420,- zł od osoby

Podatek VAT 2021 - bieżące zmiany w przepisach

Z uwagi na formę stacjonarną ilość miejsc ograniczona!

Miejsce szkolenia: Hotel Ibis Nowy Sącz ul. 1 Brygady 2A

Treści kształcenia

I. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NA PRZYKŁADACH (ZMIANA PO ZMIANIE) UCHWALONEJ PRZEZ SEJM NOWELIZACJI USTAWY O VAT OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 WRAZ ZE WSKAZANIEM KONSEKWENCJI I OBSZARÓW DO ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

1. Podatnik sprzedaje budynek, budowlę lub ich części

- co zmienia nowelizacja ustawy

- w jakim celu stosować nową możliwość

- konsekwencje dokonania wyboru znowelizowanego zapisu

2. Odliczanie VAT wykazanego w fakturze

- analiza zmiany terminu odliczania VAT przy zakupach krajowych

3.Odliczanie VAT w związku z dokonaniem

- importu usług

- WNT

- dostawy towaru, dla której podatnikiem jest nabywca

4.Nowe, po raz pierwszy określone przepisami prawa reguły ujmowania w pliku korekty in minus z tytułu:

- importu usług

- WNT

- dostawy towaru, dla której podatnikiem jest nabywca

5.Zmiany w informowaniu urzędu skarbowego w zakresie używania samochodów

6.Mechanizm podzielonej płatności – nowelizacja reguł, nowe możliwości

7.Ulga na złe długi

- rewolucja najwyższa od 17 lat

- całkowicie zmienione warunki stosowania w odniesieniu do dłużnika

8.Zmiana zakresu załącznika nr 15

- wpływ na kodowanie GTU 06

- wpływ na stosowanie MPP

9.Pozostałe zmiany

10.Istotne przepisy przejściowe, ograniczony czas stosowania

II. NOWE ZASADY RAPORTOWANIA DANYCH W  JPK_V7 JUŻ W PLIKACH SKŁADANYCH W SIERPNIU 2021.

JAK NIE POMYLIĆ SIĘ W ZAKRESIE I SZCZEGÓŁOWOŚCI PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W PLIKACH WG NOWYCH ZASAD POMIMO ZASTOSOWANIA DOTYCHCZASOWEJ STRUKTUY (SCHEMATU) JPK_V7

W tym m.in.:

- procedura EE – całkowita zmiana

- procedura MPP – komunikat MF

- zmiana zakresu GTU od 01 do 13

- uwaga na zmiany w zakresie biletów oraz dowodów przejazdu autostradą- zmiany nie dla Wszystkich

- dokument o statusie WEW – nowe, rozszerzone stosowanie

- obrót ewidencjonowanie na kasie rejestrującej z nowymi wytycznymi odnośnie GTU oraz Procedur

- dla kogo nowe: WSTO_EE   oraz IED

- ulga na złe długi – obowiązkowe, nowe dane

III. TERMINARZ UJMOWANIA W PLIKU FAKTUR KORYGUJĄCYCH PO REWOLUCYJNYCH ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2021.

Wybór najtrudniejszych na sierpień 2021 przypadków. W tym m.in.:

- skonta z tytułu wcześniejszej zapłaty

- obniżki cen po transakcjach, w krótkim odcinku czasowym

- podwyższenie ceny po uwzględnieniu kursów walut

- pomyłki w stawce podatku

- pomyłki w zaklasyfikowaniu czynności do opodatkowanych

- inne, trudne sytuacje

IV. KASY REJESTRUJĄCE – umiejętność korzystania z dostępnych zwolnień, obszary wrażliwe

1) sprzedaż środków trwałych – nie zawsze zwolniona z rejestracji na kasie

2) nieodpłatne przekazanie towarów – wbrew pozorom, niekiedy konieczna fiskalizacja

3) sprzedaż na rzecz pracownika – kiedy brak zwolnienia z fiskalizacji

4) uwaga na komputery, telefony komórkowe i inny sprzęt elektryczny – większość transakcji objęta bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji

5) roboty budowlane   a zwolnieni

6) sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie

7) WSTO    a obowiązek fiskalizacji

8) inne przypadki

V. ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W  SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR – PRAKTYKA STOSOWANIA

VI. CZYNNY ŻAL – SKŁADAĆ CZY NIE?

VII. INNE ZMIANY WIADOME W DNIU SZKOLENIA

VIII. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Prowadzący:

Pani Renata Marek ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Trener cieszący się uznaniem słuchaczy.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod