Miasto:
Chrzanów
Miejsce:
OBIEKT SOKÓŁ Chrzanów, ul. Sokoła 24
Termin rozpoczęcia:
18.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

CENA PROMOCYJNA 340 zł. UWAGA! CENA OBOWIĄZUJE TYLKO DO DNIA 31 LIPCA!

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Obiekt SOKÓŁ, ul. Sokoła 24, godzina rozpoczęcia 10.00

 

Treści kształcenia

 

 1. NOWE WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA OD 1 LIPCA 2020 DO ZASTOSOWANIA STAWKI 0% PRZY WDT
  - jak rozumieć „podanie numeru VAT –UE”
  - jak rozumieć „należycie wyjaśnić uchybienie”
 2. Rewolucja w zakresie raportowania JPK_VAT –deklaracja oraz ewidencja w jednym dokumencie elektronicznym
 3. Omówienie zawartości nowych struktur JPK V7M i JPK V7K czyli jak postępować w przypadku rozliczeń miesięcznych a jak przy rozliczeniach kwartalnych:
  - przedstawienie poszczególnych pozycji
  - nowe oznaczenia dokumentów
  - nowe zasady wykazywania faktur do sprzedaży fiskalizowanej
  - wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia
  - wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP,VAT_RR, MK
  - oznaczenie dokumentu: WEW – analiza przypadków występujących u podatnika
  - ujmowanie w pliku paragonów z numerem NIP nabywcy – zmiany TYMCZASOWE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ
 4. WSKAZANIE BARDZO ISTOTNYCH RÓŻNIC POMIĘDZY ZAWARTOŚCI PLIKU NOWEGO I PLIKU DOTYCHCZASOWEGO – nowe wymogi dla deklaracji składanej jako element pliku
 5. KORYGOWANIE NOWYCH PLIKÓW- aspekty techniczne, jak korygować część deklaracyjną a jak ewidencyjną - nowe terminy składania korekt określone przepisami (np. gdy stwierdzono błędy lub zmieniono dane)zasady i terminy składania korekt w przypadku wezwania organu podatkowego - błędy zagrożone karą 500 zł za błąd – JUŻ ZNOWELIZOWANO PRZEPIS, KTÓRY WEJDZIE W ŻYCIE DOPIERO OD 1 LIPCA 2020
  uzasadnianie przyczyn korekty – czy to możliwe?
 1. Nowe wymogi oznaczenia dostaw wybranych towarów i świadczenia wybranych usług – EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT:
  - omówienie poszczególnych grup towarów i usług oznaczonych GTU od nr 01 do 13
  - które procedury należy oznaczać za pomocą symboli:
  SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR
  - charakterystyka tych transakcji w celu ułatwienia ich identyfikacji, przykłady
 2. Nowe wymogi oznaczania wybranych zakupów – EWIDENCJA ZAKUPU VAT
 3. Nowy JPK VAT i wymóg posiadania szczegółowej wiedzy na temat OBOWIĄZKOWOŚCI PŁACENIA W PODZIELONEJ PŁATNOŚCI:
  - obowiązki sprzedawcy w tym zakresie
  - obowiązki nabywcy w tym zakresie
  - analiza przykładowych transakcji w celu prawidłowego oznaczania w pliku
 4. BIAŁA LISTA – ZAMIESZANIE WYWOŁANE WIELOMA NOWYMI PRZEPISAMI UCHWALONYMI W OSTATNIM CZASIE – W TYM ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ
  - składanie druku ZAW – NR – w jakim terminie? 3, 7 czy 14 dni od wpłaty na rachunek poza listą – omówienie na przykładach
 5. Nowy druk VAT –UE wraz z objaśnieniami.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Warunki płatności i rezygnacji

 

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Alior Bank S.A. O/ Chrzanów 92 2490 0005 0000 4530 5549 4842; tytułem: nazwa szkolenia.
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail.
4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Renata Marek - znany Państwu, stały wykładowca Podatku VAT na terenie Chrzanowa i Oświęcimia, specjalista i ekspert w dziedzinie podatku od towarów i usług, Trener Ministerstwa Finansów, długoletni współpracownik SKwP

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod