Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby

 

KURS "PODATEK U ŹRÓDŁA – REWOLUCJA 2019" 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2  33-100 Tarnów

DOKUMENTY DO KFS

RIS

MSUES

 

Treści kształcenia:

Przedmiot i cel szkolenia.
 
1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie kolejny etap nowelizacji podatków dochodowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  Po transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz optymalizacji podatkowej czas przyszedł na podatek u źródła.  W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany w zakresie podatku u źródła znacznie uszczelniające system podatkowy oraz komplikujące rozliczenie.  Należy pamiętać, że poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r. podatek u źródła będzie już całkiem innym podatkiem niż do tej pory.  Wykładowca porówna zmiany ze stanem obecnym oraz zaprezentuje wnioski. 
Plan szkolenia. 

1)Ogólne informacje na temat podatku u źródła.
a)Podatek u źródła na gruncie konwencji modelowej OECD oraz na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
b)Przepisy polskie – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2)Podstawowe pojęcia. 
a)Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy. 
b)Siedziba oraz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 
c)Konstrukcja zakładu a ograniczony obowiązek podatkowy. 
d)Rzeczywisty właściciel.
 
3)Podstawowe zasady opodatkowania należności licencyjnych. 
a)Definicja , prawo do używania dzieła literackiego, artystycznego i naukowego jako należność licencyjna,programy komputerowe,know – how,odszkodowania za naruszenie praw.  Należności licencyjne a wynagrodzenie twórców i wykonawców za publiczne wykonanie utworu.  
b)Stawka podstawowa,stawka preferencyjna,zwolnienie,możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
c)Zwolnienie - Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich. 

4)Podstawowe zasady opodatkowania odsetek. 
a)Definicja,odsetki karne jako odsetki. 
b)Stawka podstawowa,stawka preferencyjna,zwolnienie,możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
c)Zwolnienie -Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich. 

5)Podstawowe zasady opodatkowania dywidend. 
a)Definicje,dywidenda,zaliczka na poczet dywidendy,umorzenie udziałów i akcji,likwidacja osoby prawnej,przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową,odsetki od pożyczki partycypacyjnej,łączenie oraz podział spółek kapitałowych. 
b)Stawka podstawowa,stawka preferencyjna,zwolnienie,możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
c)Zwolnienie,warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich. 

6)Podstawowe zasady opodatkowania pracy najemnej – umowa o pracę oraz stosunki cywilnoprawne jako praca najemna - miejsce wykonywania pracy a miejsce opodatkowania pracy najemnej. 

7)Podstawowe zasady opodatkowania zarządu oraz rady nadzorczej. 

8)Podstawowe zasady opodatkowania zysków kapitałowych. 

9)Podstawowe zasady opodatkowania nieruchomości – spółki nieruchomościowe – klauzula nieruchomościowa – kiedy zyski kapitałowe a kiedy zyski z nieruchomości. 

10)Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa. 

11)Podstawowe informacje na temat techniki poboru podatku. 
a)Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN.   
b)Jak w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ? 
c)Jak w przypadku zwolnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ?

12)Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
a)Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ? 
b)Wariat bezpieczny – pobór oraz zwrot podatku,wariant obarczony ryzykiem – oświadczenie.  
c)Wniosek o zwrot podatku,załączniki,zaświadczenia.  Oświadczenia,tryb wniesienia,opłaty,termin rozpatrzenia. 
d)Oświadczenie,należyta staranność,znaczenie praktyczne odpowiedzialność ,odpowiedzialność. 

13)Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.
a)Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ?
b)Opinia o zastosowaniu zwolnienia,wniosek,załączniki.  opłaty,tryb oraz termin rozpatrzenia,zakres czasowy obowiązywania,znaczenie praktyczne. 

14)Certyfikat rezydencji. Znaczenie praktyczne.  Kiedy potrzebny ? Kiedy oryginał a kiedy kopia? Znaczenie limitu 10.000,00 PLN. 

15)Obowiązki informacyjne. 
16)Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa. 

17)Podstawowe informacje na temat zmian CFC Law. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze:

Wykładowca : Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i 

 

 

 

 

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@skwp.krakow.pl
biuro@skwp.krakow.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001