Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29.07, 03.08 i 06.08
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
480,- zł od osoby

Podatek od towarów i usług (VAT) od podstaw

- SZKOLENIE ONLINE

 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności do dnia 28 lipca 2020.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Szkolenie 3- dniowe w terminach

29.07.2020, 03.08.2020, 06.08.2020

R0zpoczęcie:  godzina 9:30

Wymiar godzin : wynosi 3 x 4 godziny lekcyjne (12 godzin lekcyjnych)

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

 

Cena: 480 zł  zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Zakres tematyczny:

Dzień I. (29.07.2020)

 1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług.   Analiza orzecznictwa oraz interpretacji.
 2. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług. Wyłączenia.  Próbki oraz prezenty małej wartości.  Wyjątek od reguły ogólnej.  Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

3. Obowiązek podatkowy.

 • Obowiązek podatkowy w dacie dostawy towarów oraz w dacie wykonania usługi.
 • Obowiązek podatkowy na zasadzie kasowej.
 • Obowiązek podatkowy w dacie wystawienia faktury.
 • Obowiązek podatkowy w dacie wystawienia faktury a szczególny moment wystawienia faktury. Przypadek usług budowlanych oraz budowlano – montażowych.

4. Podstawa opodatkowania.

 • Podwyższenie oraz obniżenie podstawy opodatkowania.
 • Bonusy pośrednie a podstawa opodatkowania.
 • Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej a prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania. Kiedy nie jest wymagane potwierdzenie otrzymania faktury korygującej ?

5.  Stawki. Nowa matryca stawek VAT.  Wiążąca informacja stawkowa (WIS).  Tryb pozyskania oraz zakres ochrony.

6. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 • Termin odliczenia. Znaczenie daty otrzymania faktury.
 • Wyłączenie prawa do odliczenia.
 • Odliczenie proporcją oraz pre-proporcją.
 • Odliczenie w przypadku samochodów osobowych.
 • Standardy zachowania należytej staranności. Znaczenie weryfikacji na „białej liście”.

7. Płatność a odliczenie podatku naliczonego. Fakultatywny oraz obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP).

8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Zaliczenie nadwyżki na poczet zobowiązań podatkowych.

 

Dzień II. (03.08.2020)

9. Dokumentowanie obrotu z podatnikami.

 • Termin wystawienia. Faktury na podatników VAT.  Faktury na żądanie.
 • Elementy dotyczące kwot.  Pozostałe elementy.
 • Faktura zaliczkowa.
 • Faktura korygująca.
 • Nota korygująca.
 • Duplikat faktury.
 • Faktury wystawiane elektronicznie.

 

10. Dokumentowanie obrotu z konsumentami.

 • Kasy fiskalne on line.
 • Paragon fiskalny.
 • Paragon fiskalny traktowany jak faktura uproszczona.

 

11. Obowiązki ewidencyjne oraz informacyjne.

 • Część sprzedażowa.  Część zakupowa.  Zasady ujmowania.
 • Deklaracje miesięczne.  Deklaracje kwartalne.  Część sprzedażowa.  Część zakupowa.
 • JPK VDEK. Część sprzedażowa.  Część zakupowa.  Pozostałe elementy.  Termin raportowania.

 

Dzień III. (06.08.2020)

 

12. VAT w obrocie międzynarodowym.

 • Zakres przedmiotowy.   WNT.  Eksport towarów. Import towarów.  Import usług.
 • Miejsce świadczenia w przypadku dostawy towarów. Miejsce świadczenia w przypadku świadczenia usług.
 • Obowiązek podatkowy.  Warunki merytoryczne oraz warunki formalne.  Dokumentowanie a prawo do zastosowania stawki 0%.  Znaczenie pakietu „Quick Fixes”.  WDT towarów własnych.
 • Obowiązek podatkowy.  WNT towarów własnych.
 • WDT oraz WNT towarów własnych a magazyn „call of stock”.
 • Eksport towarów. Eksport bezpośredni.  Eksport pośredni.  Obowiązek podatkowy.  Zaliczki na poczet eksportu towarów.  Dokumentowanie a prawo do zastosowania stawki 0%.
 • Import towarów. Import zwykły.  Import uproszczony.  Obowiązek podatkowy.
 • Transakcje łańcuchowe. Transakcje trójstronne. Transakcje trójstronne uproszczone.  Znaczenie organizacji transportu.  Znaczenie międzynarodowych reguł handlowych INCOTERMS.

 

13. Podatnicy VAT czynni.  Podatnicy VAT zwolnieni.  Znaczenie „białej listy”.  Podatnicy VAT UE.

14.Pytania i odpowiedzi.

 

 Instrukcja dla uczestnika:

 1. Kliknij zielone pole „ZAPISZ SIĘ”, otrzymasz maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie
 2. Na 3-5 dni otrzymasz informację o potwierdzeniu realizacji szkolenia
 3. Dokonaj wpłaty (na wniosek uczestnika zostawiona wystawiona FV PRO-FORMA, która zostanie wysłana elektronicznie)
 4. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz link do pokoju webinarowego oraz dalsze instrukcje postępowania (w celu rejestracji na platformie clickmeeting co zajmuje dosłownie kilka sekund)
 5. Przed rozpoczęciem szkolenia otrzymasz materiały na maila w formie pdf)
 6. W dniu szkolenia od 8:30 odbywa się logowanie uczestników- po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania szkolenia wynosi 5 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: PKO BP S.A. 15 1020 3466 0000 9902 0001 8747

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze 

Wykładowca: Marcin Górski, Adwokat, Doradca Podatkowy.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pan Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse.

 

Wolisz szkolenie w godzinach popołudniowych? Poinformuj nas o tym!

 

 Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

Ul. Mickiewicza 2a

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001