Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
seminarium
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie: "Rozszerzony plik JPK,  biała lista,  kasy online, wymiana paragonu na fakturę, mechanizm podzielonej płatności a zatory płatnicze, nowe zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw" - szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przez rozpoczęciem szkolenia(w przypadku płatności w dniu kursu wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od października 2020 r. :
  • zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT
  • zakres informacji objętych rozszerzonym JPK_VAT
  • zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT oraz sposoby jej uniknięcia,
  • rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający się kwartalnie (rożny zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału)
 1. Biała lista – obowiązek zapłaty na rachunek bankowy od 1 stycznia 2020 r.:
  • dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze?
  • kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych)
  • „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.)
  • biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny
  • zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu)
  • jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”
  • cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
  • rachunki techniczne a biała lista podatników VAT
  • zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
  • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT
 1. Kasy „on line” – branże objęte obowiązkiem stosowania od 1 stycznia 2020 r., 1 stycznia i 1 lipca 2021 r.:
  • nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących
  • problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”
  • zakup kasy „on line” a ulga na nabycie kasy rejestrującej
  • terminy wymiany kas
  • kategorie kas według nowego rozporządzenia
  • odpowiedzialność karna – skarbowa za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej on –line
  • kasy fiskalne on-line a rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych
 1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r. :
  • w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu
  • czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • skutki braku technicznej możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy do treści paragonu
  • sankcje za niedozwolone wystawienie faktury do paragonu bez NIP od 1 stycznia 2020
  • sankcje od 1 stycznia 2020 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu bez NIP
  • konsekwencje w ustawach o podatku dochodowym oraz w Kodeksie karnym skarbowym
 1. Obowiązkowa podzielona płatność a zatory płatnicze:
  • obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
  • skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności
  • uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT
  • przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT
 1. Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0% od 1 lipca 2020 r.:
  • rozszerzenie od 1 lipca 2020 r. obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT
  • obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe
  • nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Rady
  • uproszczenie zasad ustalania sposobu opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r. (m.in. kiedy przy transakcjach „łańcuchowych” stosować stawkę 0%, a kiedy stawkę krajową)

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe.

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001