Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
ZMIANA TERMINU 25.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
390,- zł od osoby

Szkolenie: Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2024 roku


Data szkolenia: 25.04.2024r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17 (2 piętro)

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

 

Zakres tematyczny:

I. Zmiany przepisów na 2024 r.

 1. Wysokość minimalnej składki zdrowotnej ( skala podatkowa, podatek liniowy )
 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r.
 3. Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym
 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r.
 5. Wysokość składki zdrowotnej na karcie podatkowej
 6. Wysokość składki zdrowotnej:

-   osoby współpracujące

-   wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

-   wspólnicy spółek komandytowych

 1. Wysokość kwoty  składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu w 2024 r.
 2. Stawki karty podatkowej na 2024 r.
 3. Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
 4. Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu umorzenia subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju ( PFR ) - przedłużenie do 31 grudnia 2024 r.
 5. Zmiany dotyczące przychodów i zwolnień przedmiotowych

-   możliwość zaliczenia do przychodów : dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji wykonawczych oraz zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNP sfinansowanych z tych przychodów

-   rezygnacja ze zwolnienia od podatku dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zaliczenia do kosztów wydatków i kosztów, w tym  odpisów z tytułu zużycia ŚT i WNP, sfinansowanych z tych dotacji

-   oświadczenie o dokonanym wyborze

 1. Preferencyjna amortyzacja budynków ( lokali ) niemieszkalnych i budowli w obszarach objętych bezrobociem i niskim dochodem na mieszkańca ( skrócona do 10 lub 5 lat )
 2. Podwyżka odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych
 3. Nowe formularze zeznań i załączników za 2023 r.
 4. W 2024 r. Krajowa Administracja skarbowa po raz pierwszy wypełni zeznania roczne przedsiębiorcom za 2023 r. ( e-PIT )
 5. Limity do celów podatku dochodowego w 2024 r.
 6. Składki na ubezpieczenie społeczne w 2024 r.

II. Zmiany przepisów na 2023 r.

 1. Wysokość minimalnej składki zdrowotnej  zasady ogólne ( skala podatkowa i podatek liniowy )  w 2023 r.
 2.  Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym w 2023 r.
 3. Wysokość składki zdrowotnej na karcie podatkowej w 2023 r.
 4. Wysokość składki zdrowotnej osoby współpracującej w 2023 r.
 5. Wysokość składki zdrowotnej wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek komandytowych w 2023 r.
 6. Limit  składki  zdrowotnej do rozliczenia podatkowego przez  liniowców  w 2023 r.
 7. Zmiana w zakresie zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 8. Likwidacja możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz wyłączenie z kosztów odpisów amortyzacyjnych od tych budynków i lokali
 9. Rozszerzenie możliwości korzystania z ulgi rehabilitacyjnej
 10. Ulga na innowacyjnych pracowników
 11. Zmiany w uldze na zabytki
 12. Ulga na złe długi
 13. Zniesienie limitu dochodu jako warunku korzystania z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne
 14. Umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z usługi  e-PIT
 15. Kolejne przesunięcie terminów rozpoczęcia przesyłania plików JPK-PIT
 16. Najem „ prywatny ”  opodatkowany tylko na ryczałcie
 17. Podwyższenie limitu stosowania podwyższonej stawki ryczałtu do osiąganych przez małżonków przychodów z najmu prywatnego
 18. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r.  należało wpłacić do końca lutego 2023 r.
 19. PIT-28 za 2022 r. należało złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2023 r. ( do 2.05.2023 r. )
 20. Stawki karty podatkowej na 2023 r.
 21. Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2023 r.
 22. Dieta w czasie podróży krajowej w 2023 r. wynosi 45 zł za dobę podróży
 23. Stawki  za 1 kilometr przebiegu pojazdu - obowiązują od 17 stycznia 2023 r.
 24. Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu umorzenia subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju ( PFR ) - przedłużono do 31 grudnia 2023 r.

III.  Odwołanie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego

IV. Zasady ogólne

 1. Wyłączenie wspólnego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 2. Przychody z działalności gospodarczej

-   z odpłatnego  zbycia składników majątku ruchomych i nieruchomości

-   zaliczki

-   i inne

-   korekta przychodów

 1.  Zwolnienia przedmiotowe

-   ulga na powrót

-   ulga dla rodziny z co najmniej czwórką dzieci ( 4+ )

-   ulga dla seniorów

 1.  Koszty uzyskania przychodów - potrącalność kosztów w czasie

-    metoda memoriałowa

-    metoda kasowa

-    korekta kosztów

 1. Pozostałe koszty

-   reprezentacja

-   zasady zaliczania do  kosztów  należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych, umów zlecenia,     o dzieło i praw autorskich

-   zasady zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez

płatnika, składek na FP, FS oraz FGŚP

-   i inne

 1. Amortyzacja podatkowa

-   wartość początkowa dla celów amortyzacji w razie odpłatnego nabycia ( aktualna wartość rynkowa )

-   likwidacja amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz wyłączenie z kosztów odpisów amortyzacyjnych od tych budynków i lokali

 1.  Odliczenia od dochodu i podatku, m.in.:

-   ulga na ekspansję

-   ulga termomodernizacyjna

-   ulga sponsoringowa

-   ulga na zabytki

-   ulga na robotyzację

 1. Częściowe odliczenie składki zdrowotnej ( podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa )
 2.  Rozliczenie rocznej nadpłaty i niedopłaty składki zdrowotnej w PIT
 3. Ryczałt ewidencjonowany
 4. Karta podatkowa

VII.   Księgi ( JPK-PIT )

VIII.  Limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami

 1. Limit płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami
 2. Obowiązki podatnika w związku z zamknięciem roku podatkowego i nowym rokiem podatkowym 2023/2024
 3.  Najnowsze interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Szkolenie poprowadzi pani Lucyna Tarnowska wykładowca SKwP,  ekspert z dziedziny PDOF  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, trener, długoletni współpracownik SKwP.

 Dane Kontaktowe:

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001