Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
11.08.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby

Data szkolenia: 11.08.2021r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Nowy Targ, Centrum Konferencyjne CASA, ul. Królowej Jadwigi 17, 9 piętro

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu  szkolenia

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

 

Zapewniamy komfortowe i bezpieczne  szkolenie  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • rozmieszczenie uczestników z zachowaniem bezpiecznej odległości ,
 • dezynfekcja zgodnie z surowymi standardami higieny,
 • noszenie maseczek przez obsługę szkolenia,
 • wymagane noszenie maseczki podczas rejestracji i przerw,
 • przerwy kawowe i posiłek (lunch) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia

 

I.Zmiany przepisów na 2021 r.

 1. Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne – podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych
 2. Amortyzacja

-   wyłączenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych

-   doprecyzowanie definicji „ używane środki trwałe ”

 1. Abolicja podatkowa – nowe zasady stosowania
 2. Ryczałt ewidencjonowany

-   podwyższenie progu przychodów uprawniającego do stosowania ryczałtu do 2 000 000 euro

-   nowa definicja wolnych zawodów

-   katalog wyłączeń stosowania ryczałtu - wykreślono: lombardy, wolne zawody oraz usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy

-  stawki ryczałtu

-  podwyższenie progu przychodów uprawniającego do stosowania ryczałtu kwartalnego do 200 000 euro

-  odliczenia, obniżki, ulgi na złe długi można uwzględniać również w zaliczkach kwartalnych

-  uchylono załącznik nr 2 do ustawy

-  nowy wzór Ewidencji przychodów – ( Dz.U. z 2020 r. poz.2389 )

 1. Karta podatkowa

-  małżonkowie na karcie podatkowej mogą prowadzić działalność w tym samym zakresie

-  stawki karty podatkowej – ( M. Pol. z 2020 r. poz.1083 )

 

II.Szczególne rozwiązania w podatku PIT  w związku z COVID-19

 1. Wsteczne rozliczenie strat poniesionych w 2020 r. z powodu COVID-1.
 2. Odliczenie darowizn przekazanych od dnia 1.01.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, podmiotom wskazanym w ustawie.
 3. Ulga na złe długi dla dłużników i wierzycieli, jeżeli ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 4. Możliwość rezygnacji w trakcie roku podatkowego z zaliczek uproszczonych przez małych podatników
 5. Jednorazowa amortyzacja od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 6. Zapłacone kary i odszkodowania wymienione w ustawie powstałe w związku z epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 a koszty
 7. Ulga B+R – działalność, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 a zaliczki
 8. Ulga IP BOX a zaliczki
 9. Przychody z budynków – zwolnienie z podatku
 10. Terminy zmienione w związku z COVID-19: zgłoszenie płatności na rachunek spoza „ białej listy ”
 11. Wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej ( subwencja finansowa ) z Polskiego Funduszu Rozwoju ( PFR ) a przychód, koszty i skutki ewentualnego umorzenia i inne dofinansowania.
 12. Umorzone pożyczki / wraz z odsetkami /, u mikroprzedsiębiorcy a przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika świadczenia postojowe
 14. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ( na ubezpieczenie społeczne,  FP, FS, FGŚP, zdrowotnych ) a przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 15. Wpływ zwolnienia ze składek ZUS od wynagrodzeń na wysokość kosztów uzyskania przychodów.
 16. Wpływ zwolnienia ze składek ZUS na wysokość zaliczki na PIT  przedsiębiorcy.
 17. Koszty związane z COVID-19:

-  koszty ochrony ( płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne na twarz, rękawiczki, usługi związane z odkażaniem firmy, itp. )

-  straty w środkach obrotowych ( wartość likwidowanych towarów handlowych, które nie zostały sprzedane )

-  wydatki na pracę zdalną ( zakup laptopów, monitorów, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej związanej z wykonywaną pracą, wydatki na odwołaną konferencję, szkolenie, podróż służbową, i inne )

-  ekwiwalent przy zdalnej pracy dla pracowników z tytułu rekompensaty za zwiększone zużycie wody,  prądu, wydatków na internet oraz używanie własnych sprzętów ( komputera, drukarki, skanera ) i papieru

-  wydatki na zakup dla pracowników leków i produktów leczniczych wzmacniających odporność organizmu w okresie epidemii ( np. Wit.C, Wit.D ), a także innych preparatów wydawanych pracownikom w celu wzmocnienia ich odporności w okresie epidemii, środków ochronnych ( np. maseczki, przyłbice, rękawiczki ) oraz sfinansowanie pracownikom testów na koronawirusa i szczepień przeciwko grypie

 1. Ryczałt ewidencjonowany

1)  Darowizny

2)  Ulga na złe długi

 1. Karta podatkowa

Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, z powodu COVID-19 a obowiązek

zawiadamiania o przerwie urzędu skarbowego.

III.  Zasady ogólne

 1. Przychody z działalności gospodarczej:

Moment powstania przychodu, w tym zasady wyboru daty powstania przychodów zaliczek

podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej:

-  odpłatne zbycie składników majątkowych

-  dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia

-  odsetki od lokat terminowych i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania

-  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

-   inne

Katalog wyłączeń z przychodów:

-   zaliczki i inne

Korekta przychodów

 1.  Zwolnienia przedmiotowe:

-  dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje z PFRON, z Urzędu Pracy i środki unijne na podjęcie

działalności gospodarczej i inne

-  zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w ŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych

 1.  Koszty uzyskania przychodów:

Potrącalność kosztów w czasie:

-   metoda memoriałowa

-   metoda kasowa

Korekta kosztów

Koszty odpisów amortyzacyjnych ŚT i WNP

Zasady zaliczania do kosztów jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł

„ Biała lista”  - Wykaz podatników VAT a płatność transakcji powyżej 15 000 zł

MPP – mechanizm podzielonej płatności – płatność dotycząca transakcji powyżej 15 000 zł

Pozostałe koszty:

-   straty w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych / m.in.inwestycji w obcych środkach trwałych /

-  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów  wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w spółce wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci wspólników

-   reprezentacja / poczęstunek dla kontrahenta w firmie, w zakładzie gastronomicznym, wydatki na upominki dla kontrahentów, itp./, reklama, imprezy integracyjne, świadczenia medyczne,

dokształcanie podatnika i pracownika, szkolenia dla kontrahentów

-  limit kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do składek na rzecz organizacji

zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność nie jest obowiązkowa

-  amortyzacja samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów

-  koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z używaniem dla potrzeb

działalności gospodarczej samochodów osobowych, w tym leasingowanych

-  obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT, w przypadku

używania samochodu osobowego

-  wysokość składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do

kosztów uzyskania przychodów ( składki AC, OC, NWW )

-   podatek naliczony i należny od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej

-   zasady zaliczania do  kosztów  należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych, umów zlecenia,  o dzieło i praw autorskich

-   zasady zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez

płatnika, składek na FP oraz FGŚP

-   i inne

 1. Różnice kursowe
 2. Ustalanie dochodu albo straty w ramach działalności gospodarczej, z odpłatnego zbycia

nabytego uprzednio  samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

 1. Odliczenia od dochodu i podatku
 2. Sposoby opodatkowania:

-  podatek wg skali podatkowej

-  podatek liniowy

 1. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego:

-  zaliczki / miesięczne, kwartalne, uproszczone /

-  zasady wyboru zaliczek kwartalnych i uproszczonych

-  zeznania

-  obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, o wysokości osiągniętego dochodu (

poniesionej straty ) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku

następującego po roku podatkowym

 1. Przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
 2. Najnowsze interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA

 

  Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Szkolenie poprowadzi wykładowca SKwP,  ekspert z dziedziny PDOF  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, trener, długoletni współpracownik SKwP.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod