Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Mickiewicza 2a
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
21.11.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
340,- zł od osoby

„Podatek dochodowy od osób fizycznych (pracownicy)”.

Miejsce szkolenia: Nowy Targ, ul. Krzywa 1 - Urząd Miasta (sala obrad)

Data szkolenia: 21.11.2019r. w godz. 9:30 – 15:00

Zakres tematyczny:

Zmiany dotyczące opodatkowania pracowników i zleceniobiorców do 26 r. życia /od 1 VIII do 31 XII 2019 r/

Zmiany obowiązujące od 1 X.2019 – obniżka progu podatkowego

Nowy limit kosztów uzyskania dla pracowników

Zmiany na rok 2020 r.

I. Omówienie  ustawy z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o pdof, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:/Dz.U z 2019 poz.1394/

 

 A/      zmiany które mają  zastosowanie do  przychodów uzyskanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika - przez młodocianych od dnia 1 sierpnia 2019 do 31 XII 2019 r.:

 

 •  podatnicy zatrudnieni na etacie oraz na umowie zlecenia /do 26 roku życia/nie płacą podatku dochodowego od przychodów osiągniętych w w/w terminie do kwoty 35.636,67 zł  po spełnieniu pewnych warunków określonych w ustawie
 • możliwość złożenia przez podatnika oświadczenia, które spowoduje iż płatnik nie będzie pobierał zaliczek na pdof  jeszcze w tym roku /omówienie warunków zwolnienia/,
  pozostali podatnicy otrzymają zwrot nadpłaty po złożeniu zeznania rocznego
 • brak możliwości odliczenia kosztów 50 % dla podatników którzy skorzystają ze zwolnienia o którym mowa w nowym art.21 ust.1 pkt 148 ustawy podatkowej!!!
 • omówienie dochodów które nie mają  wpływu na kwotę zwolnienia podatkowego min dochody zwolnione z opodatkowania w tym świadczenia z funduszu socjalnego do kwoty 1000 zł, delegacje krajowe i zagraniczne, dokształcenie pracowników itd
 • zmiany dot. odliczenia kosztów uzyskania przychodu / stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego żródła, która podlega opodatkowaniu/
 • zasady odliczania składek społecznych i zdrowotnych  po wprowadzeniu zwolnienia na podstawie art.21 ust1 pkt 148 ustawy o pdof
 • zasady poboru zaliczek na pdof w okresie od I-IX 2019 oraz po zmianach od X-XII 2019
 • projektowane zmiany w Pit 11  za rok 2019/ Będzie odrębna rubryka w której płatnik wykaże kwotę przychodu zwolnioną od opodatkowania dla młodocianych oraz pobraną od tego przychodu składkę społeczną i zdrowotną.
   
  B/     Zmiany od 1 X 2019 r/ Prezydent podpisał zmiany do ustawy o pdof/
   
    -   obniżka I progu podatkowego z 18%  do 17 %  lub 17,75% na pisemnie żądanie podatnika od wynagrodzeń wypłaconych od dnia 1 X.2019 r. do 31.XII 2019 r. złożone w zakładzie pracy.,
  -       za okres od I-IX br zaliczki bez zmian.
    -    zmiana ulgi od zaliczki Pit-2/ z kwoty 46,33 zł do kwoty 43,76 zł
    -    podwyższenie kosztów uzyskania dla pracowników z kwot 111,25 do kwoty 250 zł miesięcznie  oraz na dojazd z kwoty 139,06 zł do kwoty 300 zł miesięcznie
   
  C/    Zmiany które wchodzą w życie od 1 stycznia 2020r

   • kwota zwolniona z opodatkowania  dla podatników do 26 r życia za cały 2020 r  wyniesie 85. 528 zł
   • płatnik będzie zobowiązany do niepobierania zaliczek na podatek dochodowy do wysokości przychodów określonych w ustawie tj do kwoty 85.528 zł dla niektórych podatników
   • możliwość rezygnacji przez podatnika ze zwolnienia przedmiotowego / obowiązek złożenia stosownego pisemnego wniosku/
    -        nowe zasady poboru zaliczek na pdof pobieranych przez płatnika/ zmiana progów podatkowych i ulgi od zaliczki/

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Osoba która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).   

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

Informacja o kadrze

Elżbieta Kulinowska - wybitny ekspert i specjalista w zakresie PDOF. Wieloletni pracownik organów skarbowych. 

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

ul. Mickiewicza 2a, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

 UWAGA:

W związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego od 14.08.2019r. obowiązuje wyłącznie zgłoszenie elektroniczne na kurs. Uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia (oraz ankiety), które znajduje się w zakładce "zgłoszenia online" obok opisu szkolenia, lub poprzez opcję "zapisz się". Dotychczasowe karty zgłoszeń nie będą obowiązywać.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001