Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
04.01.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
380,- zł od osoby
Zapisz się

Data szkolenia: 04.01.2022r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Hotel IbisStyle, Nowy Targ, ul. Kolejowa 165 (obok dworca PKP)

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu  szkolenia

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

 

Zapewniamy komfortowe i bezpieczne  szkolenie  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego:

  • rozmieszczenie uczestników z zachowaniem bezpiecznej odległości ,
  • dezynfekcja zgodnie z surowymi standardami higieny,
  • noszenie maseczek przez obsługę szkolenia,
  • wymagane noszenie maseczki podczas rejestracji i przerw,
  • przerwy kawowe i posiłek (lunch) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

Obowiązki zakładów pracy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku. 

Proponowane zmiany  na 2022 rok („Polski Ład”) wg projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…)

 

1. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy m. in.:

- umorzenie pożyczek,

- korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych,

- ryczałty z tytułu jazd lokalnych,

- zwrot nadpłaconych lub nienależnych składek społecznych i zdrowotnych,

- zapłata przez płatnika zaległych składek społecznych i zdrowotnych

- koszty zakwaterowania, dojazdów, wyżywienia,

- pakiety medyczne,

- karty Multisport,

- PPK,

- nadwyżki ponad limity zwolnień przedmiotowych.

2. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych:

- po ustaniu stosunku pracy,

- po śmierci pracownika wypłaconych małżonkowi oraz osobom uprawnionym,

- wypłaconych spadkobiercom.

- wypłaconych po przejściu na emeryturę lub rentę.

3. Świadczenia zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy pdof.

- zapomogi,

- świadczenia BHP,

- odprawy pośmiertne,

- odszkodowania,

- świadczenia z tytułu podróży służbowych,

- świadczenia z ZFŚS,

- dopłaty do wypoczynku dzieci małoletnich,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.

4. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów dla pracowników:

- koszty podstawowe,

- koszty podwyższone dla zamiejscowych,

- koszty dla pracowników pracujących zdalnie,

- koszty dla wieloetatowców,

- koszty dla twórców.

5. Opodatkowanie wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

6. Zasady stosowania ulgi podatkowej (PIT-2).

7. Opodatkowanie wynagrodzeń i świadczeń otrzymywanych od płatników, o których mowa w art. 13 ustawy pdof (z działalności wykonywanej osobiście).

8. Zwolnienia z opodatkowania przychodów wypłacanych osobom do 26 lat.

9. Opodatkowanie wypłaconych przez płatników przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym.

10. Omówienie zasad wypełniania formularzy podatkowych tj. deklaracji podatkowych PIT-4R (dot. zaliczek) i 8AR (dot. podatku zryczałtowanego) oraz informacji podatkowych PIT-11.

11. Wpływ proponowanych przepisów „Nowego Ładu” na obowiązki płatników w odniesieniu do wypłat dokonywanych od 1 stycznia 2022 roku m.in.:

-  wzrost kwoty wolnej od podatku,

- wzrost I progu podatkowego,

-  wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu stosunku pracy w rozliczeniu rocznym i przy zaliczkach,

-  zmiany dot. ustalania świadczeń z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych,

- zmiany dot. stosowania kup dla wieloetatowców,

- zmiana kosztów uzyskania dla osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie,

- brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku ,

a także inne zmiany wynikające z projektu ustawy (…).

12. Udzielanie odpowiedzi na indywidualnie zadawane pytania przez uczestników szkolenia.

 

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Szkolenie poprowadzi pracownik aparatu skarbowego, ceniony szkoleniowiec z dziedziny podatku dochodowego od osób fizycznych, długoletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod