Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
zmiana terminu
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
340,- zł od osoby
Zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.30 - 15.30.
Rozpoczęcie: godzina 9.30

Treści kształcenia:
1.LIMITY OBOWIĄZUJĄCE NA 2020 ROK
- mały podatnik
- stawka podatku dochodowego
- amortyzacja podatkowa
2. OGRANICZENIA W ZAKRESIE KOSZTÓW PODATKOWYCH
- BIAŁA LISTA – zasady dokonywania płatności za faktury, zawiadomienie ZAW-NR, objaśnienia podatkowe wydane w tym zakresie, przepisy przejściowe
- MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - przesłanki obligatoryjnej podzielonej płatności, konsekwencje w zakresie kosztów podatkowych, objaśnienia podatkowe w sprawie mechanizmu podzielonej płatności, przepisy przejściowe
3. ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI W PODATKU DOCHODOWYM
- warunki stosowania ulgi na złe długi
- transakcje objęte ulgą na złe długi
- konsekwencje podatkowe dla dłużnika i dla wierzyciela
- przepisy przejściowe
4. PODZIAŁ ZYSKU – SKUTKI PODATKOWE DLA SPÓŁKI I WSPÓLNIKA
- wypłata dywidendy
- zyski przekazane na kapitały spółki
5. ZALICZENIE DO KOSZTÓW PODATKOWYCH HIPOTETYCZNYCH KOSZTÓW FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
- zasady ustalania kwot zwiększających koszty podatkowe
- limit doliczonych kwot i warunki zaliczenia ich do kosztów podatkowych
- przepisy przejściowe
6. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY
7. NOWE ZASADY ROZLICZENIA STRAT PODATKOWYCH
8. PODATEK U ŹRÓDŁA – OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA PŁATNIKA
9. BIEŻĄCE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM PODATKU DOCHODOWEGO

Efekty kształcenia:
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:
Specjalista i ekspert w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, trener, długoletni współpracownik SKwP i wykładowca corocznej „Akcji Edukacyjnej – BILANS”
Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001