Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
9,16,23,30.11.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
po południu
Opłata:
880,- zł od osoby
800,- zł Cena dla członków

Zapraszamy na krótki kurs "po godzinach", na którym omówione zostaną najważniejsze zasady korzystania z programu Płatnik.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkowie Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską mogą skorzystać z rabatu na kurs. 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

Płatnik 10.02.002

a) Instalacja programu

b) Utworzenie bazy danych

c) Lokalizacja i konfiguracja

Tworzenie kartoteki płatnika

a) Dane identyfikacyjne i ewidencyjne

b) Aktualizacja danych

c) Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek

d) Korygowanie danych płatnika składek

Tworzenie kartoteki ubezpieczonego

a) Potwierdzenie danych w ZUS

b) Dane identyfikacyjne, ewidencyjne i adresowe

Ustawienia programu

a) Archiwizacja

b) Ustawienia bazy danych

c) Ustawienia przekazu elektronicznego

Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych

a) Zgłoszenie do ubezpieczeń

b) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

c) Zgłoszenie korekty/zmiany danych ubezpieczonego

Tworzenie dokumentów rozliczeniowych

a) Komplet rozliczeniowy

b) Komplet korygujący

Wysyłanie dokumentów do ZUS

a) Tworzenie zestawów dokumentów

b) Wysyłanie dokumentów-wydruk

c) Wysyłanie dokumentów-przekaz elektroniczny

Konfigurowanie danych administratora i użytkowników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia warsztatowe- komputerowe z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Czas trwania kursu wynosi 16 godzin lekcyjnych, po 4 godziny dziennie.

12.10.2023 godz. 16:00-19:15
19.10.2023 godz. 16:00-19:15
26.10.2023 godz. 16:00-19:15
2.11.2023 godz. 16:00-19:15

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Informacja o kadrze:

Wykładowca: Pracownik administracji publicznej na stanowisku kierowniczym, z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie profesjonalnej obsługi klientów obejmującej przepisy ubezpieczeniowe. Wysokiej klasy specjalista, praktyk na co dzień zajmujący się tematyką Ubezpieczeń Społecznych oraz Płatnika. Długoletni wykładowca stale współpracujący ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Trener cieszący się uznaniem słuchaczy i kursantów.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 17 1090 1665 0000 0001 5099 0787 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres wadowice@skwp.krakow.pl . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001