Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
po południu
Opłata:
220,- zł od osoby
200,- zł Cena dla członków

Szkolenie: Po godzinach: Fakturowanie dla zaawansowanych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Czas trwania kursu wynosi 4 godziny lekcyjne w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 16.00

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

1. Faktura jako podstawowy dokument księgowy
• Rodzaje faktur występujące w obrocie gospodarczym
• Terminy wystawiania faktur
• Faktury wystawiane w walutach obcych
• Forma wystawiania faktur
2. Elementy faktury
• fakultatywne
• elementy i oznaczenia w związku z transakcjami szczególnymi
3. Błędy w wystawionej fakturze - w jaki sposób je naprawić?
• faktura korygująca
• nota korygująca
• anulowanie faktury
4. SANKCJE za błędy na fakturach
• sankcje w ustawie o VAT
• sankcje z Kodeksu Karnego Skarbowego
• sankcje wynikające z Kodeksu Karnego

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Informacja o kadrze:

Stanisław Stopa - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Ekonomii menadżerskiej, doradca podatkowy (wpis na listę Krajowej Izby Doradców podatkowych, nr wpisu 13417), Właściciel Kancelarii prowadzący doradztwo podatnikom, płatnikom i inkasentom z zakresu ich obowiązków podatkowych, a także reprezentowanie ich przed organami państwa oraz sądami w sprawach dotyczących tych obowiązków. Przeprowadza audyty podatkowe i pomaga w prowadzeniu ksiąg podatkowych.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 17 1090 1665 0000 0001 5099 0787 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres wadowice@skwp.krakow.pl . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001