Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.05.2023 - 17.05.2023 - 24.05.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
950,- zł od osoby

Temat: PŁATNIK krok po kroku – warsztaty praktyczne

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM WSZYSTKICH RYZYK I OBSŁUGA APLIKACJI ZUS „PŁATNIK” – ZAJĘCIA KOMPUTEROWE ONLINE

 

Cel szkolenia, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Czas trwania kursu :  18 godzin

 

Rozpoczęcie : 9:00

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Treści kształcenia 

I. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym :
- ubezpieczenie obowiązkowe,
- ubezpieczenie dobrowolne,
- podstawa wymiaru składek,
- ograniczenie podstawy składek.
2. Wysokość i zasady finansowania składek :
- pracownik,
- pracodawca.
3. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu:
- ubezpieczenie obowiązkowe,
- ubezpieczenie dobrowolne,
- ubezpieczenie członków rodziny.
4. Zasady podlegania ubezpieczeniom z umów cywilnoprawnych:
- zbiegi tytułów do ubezpieczeń.
5. Zasady ustalania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych
- podstawa wymiaru składek,
- zwolnienia z opłacania składek,
- naliczanie składek na FEP.
6. Zasady naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe:
- czynniki mające wpływ na wysokość składki wypadkowej,
- ustalenie liczby ubezpieczonych ( ćwiczenia).

II. PŁATNIK 10.02.002
1. Zapoznanie ze wzorami dokumentów przekazywanych do ZUS – zasady wypełnienia

2. Obsługa programu Płatnik:
• Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego,
• Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego,
• Tworzenie dokumentów pierwszorazowych:
o Zgłoszeniowych,
o Rozliczeniowych,
o Innych.
• Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych,
• Dokumenty zmiany i korekty,
• Komponenty i słowniki,
• Statusy przetworzenia,
• Kartoteki płatnika i ubezpieczonych,
• Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie).
o Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów,

3. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS:
• Ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:
o Zgłoszeniowych płatnika:
o Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin: ZUA i ZZA, ZWUA, ZCNA
o Omówienie wprowadzonych nowych druków RCA i DRA.
o Tworzenie dokumentów KOA, ustalenie liczby ubezpieczonych do DRA i IWA
o Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR),
o Omówienie załączników do zawiadomień:
 Lista ubezpieczonych dla których brak jest raportów imiennych
 Wypisy z raportów imiennych, wykaz raportów imiennych
 Wypis z deklaracji wraz z WDR, rozbieżności pomiędzy DRA i WDR
 Wykaz deklaracji powtórzeniowych
o Korekty dokumentów rozliczeniowych: DRA,RCA,RSA.
o Inne (IWA, ZSWA, OSW).
4. Ćwiczenia praktyczne

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

Zapraszamy do zapisów!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001