Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Temat: Płace dla średnio zaawansowanych z uwzględnieniem zmian w zasiłku macierzyńskim - warsztaty praktyczne

 

Cel szkolenia: Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń.

Grupa docelowa:

- osoby, które planują podjąć pracę w działach wynagrodzeń mające podstawową wiedzę i doświadczenie w przedmiotowej dziedzinie,

- osoby pracujące w działach finansowo-księgowych, które chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu obsługi płac pracowników,

- osoby, które rozpoczęły już pracę w działach płac, ale chciałby uzupełnić swoje kwalifikacje, lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem.

 

W ramach szkolenia słuchacze otrzymują:

  • materiały autorskie wykładowcy (przesłane mailem)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu

Szkolenie w formie online

 

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi  8 godzin lekcyjnych

 

Treści kształcenia 

1. Naliczania składników wynagrodzenia pracownika
a) zasady ustalania warunków wynagradzania,
b) obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia,
c) minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na dokonywanie obliczeń płacowych,
2. Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową i za pracę w porze nocnej:
a) ustalanie kodeksowego dodatku za pracę w porze nocnej,
b) obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
3. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
a) zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
b) wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
c) zasady dopełniania podstawy ekwiwalentowej,
d) wyliczanie innych świadczeń ze stosunku pracy z zastosowanie zasad dotyczących wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.
4. Zasady ustalania podstawy wymiaru i wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego:
a) składniki kwalifikowane do podstawy oraz zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne,
b) składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru świadczeń – zasady uzupełniania wynagrodzenia,
c) wpływ przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na podstawę wymiaru zasiłków,
d) zmiana warunków zatrudnienia i jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłków,
5. Zmiany w zasiłku macierzyńskim od 26 kwietnia 2023 roku:
a) wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
b) nowe stawki zasiłku macierzyńskiego za urlopy związane z rodzicielstwem,
c) warunki przejściowe.
6. Sporządzanie listy płac pracowników:
a) obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenia w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub wysokości płacy w trakcie miesiąca, inne obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pozapłacowe na liście płac,
b) zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
c) zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, obliczanie składki zdrowotnej i jej warunkowe obniżenie do wysokości zaliczki na podatek,
d) ustalanie przychodu, podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy (przychody zwolnione z PIT, różne profile podatników),
e) składniki oskładkowane a wolne od podatku oraz składniki wynagrodzenia zwolnione z oskładkowania lecz podlegające opodatkowaniu
f) rozliczenie na liście płac wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe
g) obliczanie wynagrodzenia do wypłaty
h) składka na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, FGŚP).
7. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i z zasiłków
a) zasady wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń – z uwzględnieniem PPK i parametrów podatkowych pracownika,
b) realizacja potrąceń na liście płac, w tym dokonywanie kilku potrąceń na jednej liście płac - egzekucja alimentacyjna i niealimentacyjna w praktyce,
c) zasady obliczeń, granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
8. Sporządzanie list płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy
a) kalkulacja wynagrodzenia do wypłaty dla zleceniobiorcy z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej, PIT oraz (w tym będącego własnym pracownikiem),
b) lista płac dziełobiorcy (w tym będącego własnym pracownikiem).

 

Program kursu będzie obejmował wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone będą  w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z " Polskiego Ładu "

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie stacjonarnej, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

Daniel Druzd - ekonomista, specjalista  zakresu kadr i płac. Posiada kilkuletnie doświadczenie  w obsłudze kadrowo-płacowej dużego przedsiębiorstwa oraz bogate doświadczenie dydaktyczne. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy oraz rozliczania wynagrodzeń i zasiłków. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez SKWP.

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001