Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
13.01.2020
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby
Zapisz się

Nazwa Kursu "OBOWIĄZKI  PŁATNIKÓW W ZAKRESIE  PODATKU  DOCHODOWEGO OD  WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ  w 2019 i 2020 roku."

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

 

Treści kształcenia:

 1.Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez pracowników świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w kraju i za granicą.
  2.Obowiązki zakładów pracy w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy.
       - koszty uzyskania,
       - ulga w podatku (PIT-2).
   3. Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy  
   4. Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych po ustaniu stosunku pracy.
   5. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem    wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
    6. Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłaconych po śmierci pracownika.
    7.Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby zagraniczne.     
    8. Opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście do 200 zł.
    9.Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.
   10. Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 sierpnia 2019 r. -  zwolnienie z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia osób do ukończenia 26 roku życia
      - oświadczenia składane płatnikowi,
      - świadczenia pieniężne i niepieniężne podlegające zwolnieniu,
      - warunki konieczne do zastosowania zwolnienia,
      - limit przychodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania,
      - zasady dotyczące zwolnienia z  opodatkowania w 2020 r.
   11. Obliczanie zaliczki hipotetycznej w celu ograniczenia poboru i odprowadzenia składki zdrowotnej.
   12. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 października 2019 r.
      - nowe limity kosztów uzyskania przychodów,
      - zmiana stawki podatkowej,
      - zmiana dot. ulgi podatkowej,
      - nowa skala podatkowa,
      - limity roczne kosztów uzyskania przychodów..
   13.Nowe formularze informacji podatkowych.
   14.Ulga termo modernizacyjna – zasady jej stosowania.
   15.Ulga prorodzinna – zastosowanie w stosunku do osób, które korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

 

Wykładowca 

 

Wieloletni wykładowca Stowarzyszenie Księgowych i pracownik aparatu skarbowego.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@skwp.krakow.pl
biuro@skwp.krakow.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001