Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
30.11.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby

Temat: Obowiązki płatnika PIT w zakładzie pracy 

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest omówienie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników, zwrócenie uwagi na istotne obowiązki zakładów pracy w zakresie naliczania i potrącania zaliczek na podatek, tym zasady opodatkowania świadczeń finansowanych ze środków ZFSŚ. Zakres szkolenia obejmuje omówienie projektowanych zmian na 2022 rok w ramach tzw. „Polskiego Ładu” w obszarze obowiązków płatnika PIT w zakładzie pracy.

Szkolenie w formie stacjonarnej

Kurs kierowany  jest do: Dyrektorów Finansowych ,Głównych Księgowych, Pracowników pionu księgowości i Biur rachunkowych

Czas trwania kursu : 30  listopad  2021 

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi  8 godzin lekcyjnych

Dbamy o Państwa komfort podczas zajęć dlatego grupa nie przekroczy 35 osób  z zachowaniem pełnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych Covid-19.

 

Treści kształcenia 

I. Problemy bieżące oraz rozliczenia roczne
- Naliczenie zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowniczych.
- Wymagane oświadczenia pracownika.
- Przekroczenie pierwszego progu skali podatkowej.
- Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia u tego samego pracodawcy.
- Zaniechanie naliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek.
- Zasady raportowania poszczególnych kategorii dochodów w informacji PIT-11.
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – skutki podatkowe.
- Śmierć pracownika -zasady opodatkowania poszczególnych świadczeń.
- Umowy opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
- Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
- Zwolnienie od podatku PIT przewidziane dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.
- Składka do PPK jako przychód pracownika do PIT.
- Inne nieodpłatne świadczenie zaliczane do przychodów pracownika.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady opodatkowania wybranych świadczeń.

II. Planowane zmiany od 2022 roku w ramach „Polskiego Ładu”
- Podwyższenie I progu skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku.
- Składka zdrowotna jako dodatkowe obciążenie dla pracownika.
- Ulga zmniejszająca dochód do opodatkowania w poszczególnych grupach dochodowych.
- Obowiązki zakładów pracy związane z naliczaniem i potrącaniem zaliczki na PIT.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie stacjonarnej, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

Bożena Nowicka - doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 02980. Zastępca Dyrektora Biura Doradztwa Podatkowego w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie. Ekspert z zakresu podatku PIT, zarówno w obszarze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jak również w zakresie obowiązków płatnika podatku PIT. Współpracuje stale ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie jako wykładowa, od wielu lat prowadzi zajęcia dla księgowych na kursach, seminariach, czy konferencjach. Jest autorką licznych artykułów w obszarze podatków i ewidencji.

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod