Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Temat: Obowiązki płatnika PIT w świetle Nowego Ładu

Cel szkolenia, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest omówienie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników, zwrócenie uwagi na istotne obowiązki zakładów pracy w zakresie naliczania i potrącania zaliczek na podatek, tym zasady opodatkowania świadczeń finansowanych ze środków ZFSŚ. Zakres szkolenia obejmuje omówienie  RÓWNIEŻ projektowanych zmian na 2022 rok w ramach tzw. „Polskiego Ładu” w obszarze obowiązków płatnika PIT w zakładzie pracy.

Adresaci szkolenia:

Właściciele firm, dyrektorzy finansowi, księgowi, pracownicy kadr i płac, pracownicy biur rachunkowych.

Czas trwania kursu : 4 listopada 2021

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

I. Zmiany od 2022 roku w prowadzane w ramach „Polskiego Ładu”

 • Podwyższenie I progu skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku.
 • Składka zdrowotna bez odliczania od podatku – dodatkowe potrącenie z wynagrodzenia pracownika.
 • Nowa ulga dla „Klasy Średniej” rekompensującą zmiany w zasadach potrącania składki zdrowotnej, uzależniona od wielkości wynagrodzenia pracownika.
 • Zmienione obowiązki zakładów pracy w zakresie naliczania zaliczki na PIT.
 • Nowe rodzaje oświadczeń dla celów podatkowych.
 • Zwolnienie od podatku rodziców z czwórką dzieci – nowe obowiązki zakładów pracy w tym zakresie.
 • Możliwość nienaliczania podatku PIT przez zleceniodawców, w przypadku dochodów zleceniobiorcy do kwoty 30 tys. zł rocznie.

II. Bieżące problemy Zakładów Pracy w zakresie naliczania PIT

 • Zwolnienie od podatku PIT przewidziane dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.
 • Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – skutki podatkowe.
 • Śmierć pracownika -zasady opodatkowania poszczególnych świadczeń.
 • Umowy opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 • Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 • Składka do PPK jako przychód pracownika do PIT.
 • Inne nieodpłatne świadczenie zaliczane do przychodów pracownika.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady opodatkowania wybranych świadczeń.
 • Zasady raportowania poszczególnych kategorii dochodów w informacji PIT-11.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

Bożena Nowicka

 

Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 02980. Zastępca Dyrektora Biura Doradztwa Podatkowego w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie. Ekspert z zakresu podatku PIT, zarówno w obszarze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jak również w zakresie obowiązków płatnika podatku PIT. Współpracuje stale ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie jako wykładowa, od wielu lat prowadzi zajęcia dla księgowych na kursach, seminariach, czy konferencjach. Jest autorką licznych artykułów w obszarze podatków i ewidencji podatkowych.

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod