Miasto:
Tarnów
Miejsce:
STACJONARNE
Termin rozpoczęcia:
28.07.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

MODUŁ 28 " ZDOLNOŚĆ JEDNOSTKI DO KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI A PROCES BADANIA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYMOGI, REALIZACJA I DOKUMENTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI DOSTĘPNYCH NA RYNKU  KRAJOWYM   "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest : poszerzenie kwalifikacji zawodowych biegłych rewidentów oraz innych osób zainteresowanych  zagadnieniami objętymi tematyką kursu. Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2020 r.

Czas trwania kursu : 28 lipca 2020

Harmonogram :  

09:00 - 10:30 - zajęcia dydaktyczne

10:30 - 10:40 - przerwa

10:40 - 12:10 - zajęcia dydaktyczne

12:10 - 12:40 - przerwa

12:40 - 14:10 - zajęcia dydaktyczne

14:10 - 14:20 - przerwa

14:20 - 15:50 - zajęcia dydaktyczne

Miejsce kursu : ul. Kopernika 8/2     33-100 Tarnów

Zapewniamy  bezpieczne  szkolenie  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego : 1 osoba przy stoliku z zachowaniem bezpiecznej odległości , dezynfekcja zgodnie z surowymi standardami higieny, noszenie maseczek przez obsługę szkolenia , wymagane noszenie maseczki i rękawiczek podczas rejestracji i przerw, przerwy kawowe i posiłek (lunch) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Treści kształcenia :

1) Znaczenie oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności w procesie badania sprawozdania finansowego.

2) Regulacje dotyczące kontynuacji działalności zwarte w przepisach prawa, tj. ustawie o rachunkowości, prawie upadłościowy, kodeksie spółek handlowych.

3) Pojęcie i znaczenie oceny zdolności do kontynuacji działalności.

4) Pojęcie niewypłacalności i jej objawy.

5) Identyfikacja i klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki (finansowych,

operacyjnych i innych).

6) Metody i modele oceny możliwości kontynuowania działalności:

Przykładowe metody:

a) analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki zadłużenia,

wskaźniki zyskowności i rentowności,

b) analiza liniowa wielowymiarowa,

c) analiza dyskryminacyjna,

d) analiza logitowa,

e)sztuczne sieci neuronowe.

Przykładowe modele:

a) model Altmana,

b) model „poznański” - Hamrola, Czajki, Piechockiego,

c) model B. Prusaka,

d) model A. Hołdy,

e) model D. Hadasik,

f) model D. Appenzeller, K. Szarzec,

g) model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego (INE PAN).

7) Regulacje wynikające ze standardów badania (KSB 315 (Z), KSB 570 (Z)):

a) procedury oceny ryzyka,

b) ocena osądu kierownika jednostki,

c) okres nie obięty oceną kierownika jednostki,

d) dodatkowe procedury badania stosowane w przypadku rozpoznania zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności,

e) wnioski biegłego rewidenta,

f) wpływ oceny zdolności do kontynuacji działalności na sprawozdanie z badania (w tym formułowanie zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień oraz informacji objaśniających, przykłady zastrzeżeń w sprawozdaniach z badania, opinii negatywnych lub odmowy ich wydania związanych z zagrożeniem kontynuacji działalności),

g) udokumentowanie badania (uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących i potwierdzających zasadność przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego).

8) Obowiązki informacyjne wobec kierownictwa badanej jednostki, osób sprawujących nadzór oraz organów regulacyjnych (z uwzględnieniem przepisów szczególnych).

9) Przykłady narzędzi rewizyjnych stosowanych do oceny prawidłowości przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

10) Test sprawdzający

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest test sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie trzy dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia  podając tytuł kursu

na konto  Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora finansów publicznych).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację    należy przesłać w formie  pisemnej na adres    tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy:

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001