Miasto:
Tarnów
Miejsce:
STACJONARNE
Termin rozpoczęcia:
27.07.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW - MODUŁ 21 " POPULARNE TRANSAKCJE Z WYKORZYSTANIEM ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - SKUTKI KSIĘGOWE "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest : poszerzenie kwalifikacji zawodowych biegłych rewidentów oraz innych osób zainteresowanych  zagadnieniami objętymi tematyką kursu. Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2020 r.

Podczas  szkolenia zostaną omówione zarówno kwestie księgowe oraz podatkowe związane z rozliczeniem  transakcji z udziałem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ramach szkolenia zostaną poruszone  kwestie teoretyczne i praktyczne omawianego tematu  takie jak: definicja ZCP w przepisach prawa, rozliczanie transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wytycznymi Ustawy o Rachunkowości, a także MSSF. Szkolenie pozwoli uczestnikom na usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizację wiedzy z omawianego tematu.

Czas trwania kursu : 27 lipca 2020

Harmonogram :  

09:00 - 10:30 - zajęcia dydaktyczne

10:30 - 10:40 - przerwa

10:40 - 12:10 - zajęcia dydaktyczne

12:10 - 12:40 - przerwa

12:40 - 14:10 - zajęcia dydaktyczne

14:10 - 14:20 - przerwa

14:20 - 15:50 - zajęcia dydaktyczne

Miejsce kursu :  ul.Kopernika 8/2       33-100 Tarnów

Zapewniamy  bezpieczne  szkolenie  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego : 1 osoba przy stoliku z zachowaniem bezpiecznej odległości , dezynfekcja zgodnie z surowymi standardami higieny, noszenie maseczek przez obsługę szkolenia , wymagane noszenie maseczki i rękawiczek podczas rejestracji i przerw, przerwy kawowe i posiłek (lunch) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Treści kształcenia :

I. Wprowadzenie do zagadnień prawnych w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1.Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2.Niespójność definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w regulacjach prawnych

3.Cechy charakterystyczne zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle ustaw podatkowych

4.Zorganizowana część przedsiębiorstwa w orzecznictwie

II. Transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle prawa handlowego i cywilnego

1.Sprzedaż / zbycie ZCP (k.c.)

2.Aporty ZCP (k.s.h.)

3.ZCP  w podziałach spółek (k.s.h.)

III. Ujęcie transakcji ZCP w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

1.Rodzaje transakcji z ujęciem ZCP

2.Podstawy prawne rozliczeń transakcji

3.Ustalenie właściwej metody rozliczenia transakcji

4.Charakterystyka metody nabycia

5.Charakterystyka metody łączenia udziałów

6. Zestawienie różnic w rozliczeniu transakcji metodą nabycia i metodą łączenia udziałów

7.Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zagadnienia praktyczne

8.Sprzedaż/zakup ZCP

9.Ujęcie ZCP w transakcjach podziału spółek

10.Ujęcie rachunkowe leasingu ZCP

11.Ujęcie rachunkowe dzierżawy ZCP

IV.  Ujęcie transakcji ZCP zgodnie z MSR/MSSF

1. Regulacje MSR dotyczące rozliczania przejęcia ZCP

2. Kontrola według MSSF10

3. Przejęcie kontroli

4. Identyfikacja i wycena aktywów przejmowanych

5. Przekazana zapłata

6. Koszty związane z przejęciem

7. Wartość firmy zgodnie z MSSF 3

8. Wycena kapitałów udziałowców nie sprawujących kontroli

9. Utrata wartości firmy

10. Warunkowe i dodatkowe płatności za przejęcie

11. Nabycie po okazyjnej cenie – zasady ustalania zysku

12. Rozliczenie przejęć w przypadku przejęcia kontroli bez zapłaty

13. Rozliczanie skutków przejęć wieloetapowych i częściowych

14. Technika ujęcia ZCP (analogia do ujęcia jednostki zależnej w sprawozdaniu   skonsolidowanym MSR 22)

15. Zmiany we własności, które nie wywołują utraty kontroli

16. Utrata kontroli nad wcześniej kontrolowana jednostką zależną

17. Przyporządkowanie strat przejętych jednostek na udziały nie sprawujące kontroli

18. Podsumowanie: ujęcie transakcji ZCP według MSR/MSSF

V. Transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa w prawie podatkowym

1.Aport ZCP – aspekty podatkowe

2.Sprzedaż ZCP – aspekty podatkowe

3.Dzierżawa ZCP – aspekty podatkowe

VI. Sprawdzian wiadomości

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu :

Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest test sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu  potwierdzenia  )w terminie trzy dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia  podając tytuł kursu

na konto  Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora finansów publicznych).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację    należy przesłać w formie  pisemnej na adres    tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy:

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001