Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Nowy JPK dla jednostek samorządu terytorialnego od października  2020 roku - zasady stosowania - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Informacja dla Członków Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką  przysługuje 15% rabatu na szkolenie w przypadku ;

  • CZŁONEK WSPIERAJĄCY - rabat dla uczestników szkolenia
  • CZŁONEK ZWYCZAJNY - jako osoba fizyczna opłacająca szkolenie z własnych środków

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszym JPK_VAT w gminie oraz szczegółowe omówienie zmian w podatku VAT, w tym m.in. analiza najnowszych wyroków i komunikatów dot. podatku VAT w gminie, obowiązku  stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), nowy plik JPK_VAT, fakturowanie, a paragon fiskalny, kasy rejestrujące, E-faktury w  zamówieniach publicznych, platforma Elektrycznego Fakturowania (PEF), stawki VAT, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, schemat podatkowy (SP), „Biała lista” podatników VAT.

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dyrektorzy finansowi i główni księgowi spółek komunalnych.

Czas trwania szkolenia : 15 września  2020

Rozpoczęcie : 10:00

Wymiar godzin : wynosi 4:30 godziny lekcyjne

Cena: 240 zł.  zawiera:

  • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
  • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
  • imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu które zostanie wysłany pocztą

Treści kształcenia :

I JPK_V7m i V7k jako informacja podatkowa dla gmin i powiatów - aspekty prawne
i praktyczne
1. Podstawa prawna przekazywania nowego JPK – wątpliwości prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
a. Terminy wdrożenia JPK przez gminy, powiaty i jednostki niescentralizowane po pandemii
b. Czy składać korekty JPK oraz w jakim zakresie?
c. Jak umocować osobę do podpisywania nowego JPK? Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK? – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.
2. Zawartość struktury JPK_V7m i V7k dla gmin i powiatów:
a. rodzaje pól struktury - pola obowiązkowe, opcjonalne oraz rodzaje pól danych,
b. sposób ujęcia poszczególnych rodzajów sprzedaży i oznaczeń w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów:
• sprzedaż na rzecz osób fizycznych i symbole RO,
• sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz podatników podatku od wartości dodanej,
• faktury wystawiane do paragonów – zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów zaprezentowanego w Broszurze Informacyjnej,
• dokumenty wewnętrzne w strukturze JPK z symbolem WEW,
• które dane można zaprezentować w sposób zagregowany, a w których przypadkach dane muszą być zaprezentowane na poziomie dokumentu?
• sposób ujęcia w strukturze faktur z mechanizmem podzielonej płatności
• oznaczenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi m.in. spółkami komunalnymi i powiatowymi
• uszczegółowienie zasad prowadzenia ewidencji VAT od października  2020 r. – omówienie elementów ewidencji VAT po zmianach w przepisach.
3. Walidacja i wykorzystanie struktur JPK przez Ministerstwo Finansów:
• procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów – jakie dane będą sprawdzane w strukturze JPK – walidacja krok po kroku,
• jakie błędy spowodują, że gmina/powiat jako podatnik będzie wzywany do korekty JPK i jakie aneksje są związane z brakiem korekty?
• jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK?
• walidowanie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów,
• tworzenie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów.
4. JPK i Centralny Rejestr Faktur jako narzędzie kontroli gmin i powiatów:
a. wykorzystanie JPK jako źródła informacji o podatnikach:
• wykorzystanie JPK do weryfikacja zwrotów VAT,
• inne ustalenia jakie mogą być dokonane przy użyciu JPK przez Ministerstwo Finansów,
• wykorzystanie JPK do czynności egzekucyjnych.

II Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego w kontekście wysyłki nowego JPK przez pracowników gminy/powiatu
1. Wina jako przesłanka odpowiedzialności karnej skarbowej
2. Jakie okoliczności wyłączają odpowiedzialność karną skarbową ?
3. Na czym polega społeczna szkodliwość czynu?

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy:
Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres tarnow@skwp.pl   Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacja o wykładowcy:

Małgorzata Rzeszutek

Specjaliści | kpfplus

Prezes zarządu Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. we Wrocławiu, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT, jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym .

Dane kontaktowe :

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001