Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
21.10.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Nowe przepisy w podatku od towarów i usług, które obowiązują od 01.09.2019 z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.11.2019,  01.01.2020, 01.04.2020
 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Biała księga na co warto zwrócić uwagę:

 1. informacje zawarte w zestawieniu,
 2. konsekwencje w podatku dochodowym przy wpłatach na rachunek inny niż w białej księdze z uwzględnieniem obowiązkowej podzielonej płatności,
 3. trudności w przesyłaniu zawiadomienia o przelewie na inne konto niż wykazane w białej księdze,
 4. automatyczne sprawdzanie konta kontrahenta.

2. Definicja pierwszego zasiedlenia z uwzględnieniem zmian niewprowadzonych a wynikających z wyroku C 308/16 TSUE.

3. Nowa deklaracja VAT i JPK jako jedna transmisja – terminy wprowadzenia.

4. Faktura wystawiona do paragonu- konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy.

5. Wyłączenia stosowania zwolnienia (z art. 113)  przy wykonywaniu niektórych czynności.

6. Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia jak też solidarnej odpowiedzialności i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności:

 1. funkcjonowanie zał. 11, 13, 14 do 31.10.2019,
 2. solidarna odpowiedzialność od 01.11.2019,
 3. obowiązkowa podzielona płatność od 01.11.2019,
 4. nowy sposób oznaczania faktur przy sprzedaży towarów i usług z zał.15,
 5. sankcje dla sprzedawcy i nabywcy związane z obowiązkową podzieloną płatnością.

7. Wpłaty podatków do Urzędu Skarbowego i zmiana sposobu wykorzystania środków na rachunku VAT.

8. Obowiązek posiadania konta rozliczeniowego.

9. Wiążąca informacja stawkowa.

10. Nowe matryce w podatku VAT.

11. Zmiany Dyrektywy 112 wprowadzone Dyrektywą 1910 /2018, które muszą wejść w życie 01.01.2020.

12. Rozporządzenie 282/2011 w części usług związanych z nieruchomościami i zmiany Rozporządzenia 282/2011 wprowadzone Rozporządzeniem 1912/2018, które muszą wejść w życie 01.01.2020.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Zbigniew Miernik - członek zarządu biura rachunkowości i doradztwa podatkowego „Rejestr”. Przez 11 lat pełnił funkcję kierownika Działu Podatków Pośrednich Urzędu Skarbowego w Krakowie. Wykładowca w zakresie podatku VAT.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001