Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
20.05.2022
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
440,- zł od osoby

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

 1. Zmiany już uchwalone: rozporządzenie 28/2022, nowelizacja ustawy 558/2022 i ich konsekwencje w obszarze naliczania wynagrodzeń.

- zasady stosowania i nie stosowania przepisów o odroczeniu terminu poboru zaliczki na podatek;

- grupy osób, których dotyka zmiana, konsekwencje w kwocie do wypłaty i w rozliczeniu rocznym;

- zakres czasowy stosowania zmienionych przepisów;

- wyliczenia praktyczne.

 1. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z kwietniowej nowelizacji ustawy polski ład.

- uwzględnianie różnic remanentowych w dochodzie – w ujęciu miesięcznym i rocznym;

- wyłączenie większości przychodów zwolnionych z podstawy wymiaru składki zdrowotnej;

- nowe zasady ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego dla potrzeb obliczenia podstawy do składki zdrowotnej;

- przepisy przejściowe.

 1. Nowa skala podatkowa - dla kogo, za jaki czas, kwota wolna, reguły dotyczące zeznań rocznych. 
 1. Podatek hipotetyczny – czyli rozliczenie roczne za 2022 w dwóch a może i trzech wersjach? 
 1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej – od kiedy? Dla kogo? 
 1. Powrót preferencyjnego rozliczania rodziców samotnie wychowujących dzieci, zmiany w zasadach ustalania dochodu dziecka i rodzica, uchylenie ulgi na zabytki. 
 1. Czy będzie opcja ponownego wyboru formy opodatkowania? 
 1. Nowe terminy na obowiązkowe składanie JPK PKPiR i JPK księgi. 
 1. Nowe zasady stosowania kwoty wolnej – wiele możliwości, w różnych źródłach przychodu, w różnych wartościach. 
 1. Pakiet zmian wynikający z projektu nowelizacji – w obszarze naliczania płac

- nowe obowiązki płatnika – stałe oraz czasowe związane z wejściem w życie nowych przepisów – 15 i 30 czerwiec 2022 roku;

- nowe zasady działania większości wniosków i oświadczeń pracownika;

- nowy zakres działania oświadczenia PIT 2 – możliwość złożenia w 3 miejscach, możliwość częściowego rozliczania ulgi w prowadzonej działalności gospodarczej;

- szerszy zakres podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia PIT2;

- zmiana w oświadczeniu dotyczącym rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów;

- szerszy krąg podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia o niepobieraniu podatku;

 1. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- dla osób współpracujących

- dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą

- dla twórców i innych grup.

 1. Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą - roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty. 
 1. Wprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. 
 1. Doprecyzowanie zasad podlegania składce zdrowotnej dla prokurentów. 
 1. Wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą od dochodu ( podatek liniowy) i od przychodu ( ryczałt)oraz w karcie podatkowej. 
 1. Nowy zakres stosowania ulgi dla seniora. 
 1. Inne zmiany podatkowe wprowadzone w projekcie nowelizacji. Postulaty przedsiębiorców i grup zawodowych. 
 1. Panel dyskusyjny.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne  z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Podatek VAT w 2021r - usystematyzowanie wiedzy w obszarach podatku VAT, najnowsze wyjaśnienia, stanowiska, objaśnienia podatkowe. - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Wykładowca: Anna Kędzierska - Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001