Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.11.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie: "Narzędzia uszczelniające system VAT oraz interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów i orzecznictwo Sądów Administracyjnych oraz TSUE dotyczące istotnych elementów konstrukcyjnych ustawy o podatku od towarów i usług." - szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 1 lipca (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie.  

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

I. Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
a) Procedury rejestracyjne – czynności podejmowane przez urzędy skarbowe przy rejestracji działalności albo zmianie właściwości miejscowej podmiotu.
b) faktura do paragonu z NIP – warunki, wyjątki, sankcje – interpretacje organów podatkowych
c) Biała lista i należyta staranność
- dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze (rachunki techniczne, indywidualne, faktoring, podatnik zwolniony z VAT itd.)
- kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
- „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
- zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu) - jak uniknąć negatywnych konsekwencji
- wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.
- metodologia „dobrej wiary” a biała księga – stanowisko Ministerstwa Finansów - korzyści i negatywne skutki dla podatnika w tym sankcje.
d) Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
- mechanizm podzielonej płatności – omówienie zasad stosowania, z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych (załącznik nr 15 do ustawy zamiast odwrotnego obciążenia, warunki obowiązkowego MPP i adnotacja na fakturach, faktura w walucie a MPP, zaliczka a MPP, zbiorczy komunikat przelewu – ułatwienie czy kłopot)
- możliwość wydatkowania środków z rachunku VAT w tym wniosek o ich uwolnienie
- sankcje dla sprzedawcy i nabywcy, solidarna odpowiedzialność
- skutki nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r.
- różnica między obowiązkowym MPP a płatnością z białej listy

II. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady wprowadzone w 2019 r.
a) prawa i obowiązki wierzyciela,
b) prawa i obowiązki dłużnika
c) spór o zgodność przepisów „ulgi na złe długi” z dyrektywą VAT rozstrzygnie TSUE

III. Zasady odliczenia podatku:
a) prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE,
b) moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego
c) faktury otrzymane po terminie a prawo do podatku naliczonego. Nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
d) orzecznictwo krajowe oraz TSUE w tym:
- stawka VAT na fast foody – sprzedaż dań gotowych i posiłków
- błędna nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do podatku naliczonego
- moment powstania obowiązku w usługach budowlanych a prawo do podatku naliczonego.

IV. Interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów
a) Korzystanie z samochodów osobowych - nowe wyjaśnienia MF
b) Trwała zabudowa meblowa

V. Faktury korygujące – prawa i obowiązki stron transakcji. Nowy ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.

VI. Prawo do podatku naliczonego a WNT wykazane z opóźnieniem – spór rozstrzygnie TSUE.

VII. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku.
a) Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
b) Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną jako źródłem podatku.
c) Metodologia „dobrej wiary” a faktura nierzetelna.

VIII. Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT i związane z tym orzecznictwo sądowe
a) Czy fiskus może domagać się podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT, jeżeli jego wykazanie nie wiązało się z oszustwem, lecz wynikało z błędnej wykładni prawa, a odbiorca i tak odliczyłby VAT, gdyby fakturowanie było prawidłowe
b) Czy art. 112b ust. 2 ustawy o VAT, nakładający 20-proc. sankcję VAT, jest zgodny z unijną dyrektywą VAT i wynikającą z niej zasadą proporcjonalności?

IX. Najnowsze orzecznictwo sądów krajowych i TSUE dotyczące postępowań podatkowych w tym wyrok WSA w Gliwicach - wyrok TSUE w sprawie Glencore.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Prowadzący – Dorota Łabuda – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe.

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001