Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Szkolenie: Naliczanie listy płac w 2022r.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie. 

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Celem kursu jest omówienie oraz usystematyzowanie wiedzy odnośnie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w firmie.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

 

Treści kształcenia:

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
- wpływ podwyższenia minimalnej płacy na niektóre parametry z zakresu prawa pracy
- wyrównanie minimalnego wynagrodzenia

2. Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika:
- skala podatkowa,
- koszty uzyskania przychodu,
- ulga podatkowa,
- pobór zaliczek na podatek,

3. Zmiany w ramach Polskiego Ładu:
- ulga dla klasy średniej,
- ulga „na powrót”
- ulga ,, dla rodzin 4+”
- ulga „dla seniorów”

4. Zerowy PIT dla młodych
- wynagrodzenie pracownika młodocianego a ulga dla młodych

5. Wynagrodzenie za część miesiąca
- zachorowanie w trakcie miesiąca
- obliczanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji w pracy
- wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu
- zmiana terminu wynagradzania

6. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
- obliczanie wynagrodzenia w miesiącu zmiany

7. Wynagrodzenie urlopowe
- przyjmowane składniki do obliczenia podstawy urlopowej
- sposób obliczenia urlopu
- wynagrodzenie urlopowe po obniżeniu wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19
- obliczanie wynagrodzenia urlopowego w czasie choroby pracownika przez część miesiąca
- wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy
- zwolnienia mniej korzystne

8. Ekwiwalent za urlop
- obliczanie ekwiwalentu
- uwzględnianie ryczałtów w podstawie ekwiwalentu
- podstawa ekwiwalentu za urlop w razie choroby
- podstawa i dopełnienie ekwiwalentu

9. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
- nadgodziny w rozkładowych dniach pracy
- kompensowanie nadgodzin dobowych
- dopuszczalność wypłaty dodatków za pracę w wolną sobotę z powodu nieuzgodnienia terminu innego dnia wolnego
- wykorzystanie czasu wolnego za nadgodziny a poziom wynagrodzenia

10. Ryczałty dla pracowników
- ryczałt za nadgodziny i za pracę w porze nocnej
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu służbowego
- ZUS od prywatnych jazd służbowym samochodem

11. Zasiłki chorobowe z uwzględnieniem zmian
- podwyższenie podstawy i podstawa faktyczna
- roszczenie o wypłatę wynagrodzenia z opóźnieniem
- wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracy przez część miesiąca bez prawa do świadczeń chorobowych
- choroba przed upływem miesiąca zatrudnienia a podstawa zasiłku
- świadczenia chorobowe po zmianie wynagrodzenia

12. Lista płac
- składki na FP, FS, FGŚP
- potrącenia komornicze
- potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
- potrącenia z umowy zlecenia
- Kontrakt menedżerski
- Rada Nadzorcza
- ćwiczenia

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach dużych jednostek, dobra znajomość zagadnień ZUS, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych o/Katowice.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001