Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
13.01.2020
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
640,- zł od osoby

MS Excel – praktyczne zastosowanie w księgowości

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Kurs polecany jest dla osób, które ukończyły lub są w trakcie kursu przygotowującego do zawodu księgowego oraz dla osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem kształcenia jest:

 • pogłębienie znajomości arkusza kalkulacyjnego i możliwości jego zastosowania w codziennej pracy finansowo-księgowej,
 • nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wykorzystanie  narzędzia jakim jest Excel w pracy księgowego.

W stosunku do słuchaczy zastosowana będzie indywidualizacja pracy polegająca na dostosowaniu warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości słuchacza (m.in. zróżnicowanie poziomu zadań, konsultacje indywidualne po zajęciach).

 

Czas trwania kursu wynosi 2 dni (16 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywać się będą w ciągu dwóch kolejnych dni: 13-01-2020 r. (poniedziałek) i 14-01- 2020 r. (wtorek) w  godzinach od 9.00 do 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Powtórzenie podstaw programu MS Excel, m.in.:

  1. zapoznanie z interfejsem,

  2. ustawienia konfiguracyjne programu,

  3. wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,

  4. malarz formantów,

  5. formatowanie, wprowadzanie i kopiowanie danych,

  6. transpozycja.

 2. Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym, m.in.:

  1. formatowanie warunkowe,

  2. grupowanie wierszy i kolumn auto konspektem,

  3. wykorzystanie narzędzia Tekst jako kolumny,

  4. zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,

  5. kontrola poprawności wprowadzanych danych.

 3. Formuły i funkcje przydatne w prowadzeniu księgowości:

  1. funkcje logiczne,

  2. funkcje tekstowe,

  3. funkcje finansowe,

  4. funkcje daty i godziny,

  5. funkcje wyszukiwania i odwołania,

  6. funkcje statystyczne i matematyczne.

 4. Przygotowanie różnych dokumentów księgowych za pomocą funkcji programu MS Excel.

 5. Wyszukiwanie błędów w obliczeniach – analiza poprawności danych i formuł obliczeniowych.

 6. Zastosowanie zaawansowanych możliwości sortowania i filtrowania danych księgowych.

 7. Prezentowanie danych księgowych i finansowych za pomocą wykresów, w tym m.in.:

  1. przygotowanie wykresów złożonych,

  2. zaawansowane ustawienia,

  3. formatowanie wykresów.

 8. Wykorzystanie możliwości tabeli przestawnej oraz wykresu przestawnego do analizy wyników finansowych firmy i innych procesów finansowo-księgowych.

 9. Konsolidacja danych księgowych – praca z wieloma arkuszami i ich integracja.

 10. Zaawansowane ustawienia wydruku arkuszy.
   

O ilości godzin przewidzianych na kształcenie danego zagadnienia decyduje Wykładowca, który dąży do optymalnego osiągnięcia efektów kształcenia, z tym, że nie może przekroczyć ogólnej liczby godzin ustalonej przez organizatora.

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

Kurs będzie realizowany z użyciem sprzętu komputerowego, w oparciu o program Excel i materiały dydaktyczne:

 • skrypt zawierający szczegółowy opis omawianych zagadnień,
 • materiały wykładowcy do pracy na zajęciach i w domu,
 • kodeks zawodowej etyki w rachunkowości.

Ponadto, Wykładowca mając na względzie osiągnięcie optymalnych efektów kształcenia, może zastosować w danej edycji kursu dodatkową literaturę, której wykaz znajduje się na stronie internetowej Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP.

Metody pracy:

Zadaniem kursu jest propagowanie zasad etyki zawodowej, opisanych m.in. w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”. Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w wykładach i ćwiczeniach praktycznych odpowiadających specyfice pracy księgowej,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia powinna być nabyta niezbędna wiedza teoretyczna i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie narzędzia jakim jest Excel w pracy księgowego. Osoba, która ukończyła i zaliczyła kurs powinna:

 • znać zasady funkcjonowania arkusza Excel

oraz posiadać:

 • umiejętności prawidłowego wykorzystania formuł i funkcji,
 • umiejętność pracy na wielu arkuszach,
 • umiejętność analizowania i filtrowania danych,
 • umiejętność prezentacji danych w postaci wykresów i tabeli przestawnych,

a także:

 • być przekonanym o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • przewidywać skutki i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania zawodowe.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi mgr Rafał Bielarz – aktywny zawodowo praktyk w dziedzinie księgowości nadzorujący prace zespołów księgowych. Menager zarządzający projektami outsourcingowymi dla firm zagranicznych. Wdrożeniowiec systemów finansowo-księgowych. Od kilku lat wykładowca w SKwP Oddział w Krakowie specjalizujący się w kursach dotyczących programów finansowo-księgowych. Aktywny członek Stowarzyszenia oraz Wiceprzewodniczący Komisji problemowej ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji w SKwP Oddział w Krakowie.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001