Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
28.07.-29.07.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
800,- zł od osoby

Moduł 9 "Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych"

Termin realizacji:  28.07-29.07.2021 r.  godz. 9:30 (16 godz. dydaktycznych)

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest : poszerzenie kwalifikacji zawodowych biegłych rewidentów oraz innych osób zainteresowanych  zagadnieniami objętymi tematyką kursu.
Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2021 r.

Treści kształcenia :

1. Wprowadzenie
• Główne standardy badania określające warunki i zakres stosowania procedur analitycznych (w tym: KSB 520, KSB 500, KSB 315(Z), KSB 330 i KSB 450):
• Zalety stosowania procedur analitycznych już na etapie akceptacji klienta (KSKJ 1) i łączenia ich procedurami badania.
• Obowiązek i możliwość stosowania procedur analitycznych w procesie badania.
• Powiązanie procedur analitycznych z modelem ryzyka badania.
• Podobieństwa i różnice dotyczące wykorzystania procedur analitycznych na różnych etapach badania.

2. Przebieg procedur analitycznych:
• Warunki polegania na wynikach procedur analitycznych.
• Akceptowalny poziom odchyleń od oczekiwań a istotność.
• Poziom pewności możliwy do uzyskania w wyniku stosowania procedur analitycznych.
• Wykorzystanie procedur analitycznych w badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek.
• Możliwość wykorzystania w badaniu analiz sporządzonych przez strony trzecie.
• Procedury analityczne a ryzyko oszustwa.
• Procedury analityczne jako proces:
– budowanie oczekiwań, co do kształtowania się określonych wartości lub wskaźników,
– badanie i wyjaśnianie przyczyn odstępstw
– formułowanie wniosków oraz ich wpływ na dalszy proces badania.

3. Główne narzędzia i techniki procedur analitycznych:
• Warunki wstępne i ograniczenia stosowania różnych narzędzi i technik.
• Analiza trendu.
• Analiza wskaźnikowa.
• Test racjonalności.
• Analiza regresji.
• Inne niestatystyczne narzędzia analityczne.

4. Wykorzystanie procedur analitycznych na etapie akceptacji klienta oraz planowania badania
• Procedury analityczne, jako narzędzie zdobywania wiedzy o jednostce i szacowania ryzyka.
• Wykrywanie zagrożeń dla kontynuacji działalności.
• Wymogi dokumentacyjne.
• Wpływ wyników procedur analitycznych na dalszy proces badania.
• Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.

5. Procedury analityczne jako forma bezpośredniego badania wiarygodności stwierdzeń
• Determinanty wiarygodności dowodów badania uzyskanych w wyniku zastosowania procedur analitycznych.
• Łączenie z innymi technikami rewizyjnymi.
• Korzystanie z pomocy eksperta.
• Wymogi dokumentacyjne.
• Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.

6. Wykorzystanie procedur analitycznych na końcowym etapie badania
• Determinanty prawidłowości zastosowania procedur analitycznych jako procedur końcowych badania.
• Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.
• Wymogi dokumentacyjne.

7. Rozwój technologiczny a wykorzystanie procedur analitycznych w badaniu
• Możliwość i potrzeba wykorzystania w badaniu narzędzi informatycznych.
• Wady i zalety stosowania ADA w różnych jednostkach.
• Przyszłość i kierunki rozwoju narzędzi analitycznych wykorzystywanych w rewizji finansowej

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest test sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia)  w terminie trzy dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto  Santander bank: 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora finansów publicznych).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację    należy przesłać w formie  pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy:

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod