Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.01.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
480,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie: Metody zarządzania projektami i transformacje procesów w środowisku nowoczesnych usług biznesowych”

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie.
  

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania projektami oraz nowoczesnych metod transformacji procesów finansowych. Głównymi adresatami są specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania, w szczególności pracujących w środowisku nowoczesnych usług biznesowych.

Czas trwania kursu wynosi 16 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Zajęcia odbywać się będą w dniach 30-01-2021 (sobota) oraz 31-01-2021 (niedziela) - ONLINE!

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania projektami oraz nowoczesnych metod transformacji procesów finansowych. Głównymi adresatami są specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania, w szczególności pracujących w środowisku nowoczesnych usług biznesowych.

Opis szkolenia:

W ramach szkolenia przedstawione zostaną podstawowe elementy skutecznego zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie projektu, planowanie i kontrola realizacji projektu oraz transformacji procesów finansowych. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe metody transformacji i usprawnień procesów finansowych mające na celu zwiększenie ich efektywności.

Treści kształcenia:

•           Wprowadzenie do zarządzania projektami

•           Inicjowanie i planowanie projektu

•           Planowanie, sterowanie i kontrola realizacji projektów

•           Zarządzanie interesariuszami

•           Ocena i ewaluacja projektów

•           Rachunek opłacalności projektów

•           Zarządzanie ryzykiem projektów

•           Zarządzanie zespołem projektowym

•           Narzędzia informatyczne zarządzania projektami

•           Zarządzanie wieloma projektami

•           Metodyki transformacji zarządzania projektami i usprawnień procesów finansowych

Celem szkolenia jest:

 • Zdobycie przez uczestników umiejętności prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia projektu
 • Skuteczne zarządzanie rozproszonym zespołem projektowym w środowisku międzynarodowym
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami wspierającymi monitorowanie projektu
 • Pozyskanie wiedzy na temat struktury planu projektowego
 • Poznanie metod transformacji i usprawniania procesów finansowych

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować, zaplanować i poprowadzić projekt
 • Określić mocne i słabe strony projektu, ryzyka i oczekiwane korzyści
 • Zarządzać budżetem, zasobami oraz komunikacją w trakcie projektu
 • Wykorzystać nowoczesne narzędzia wspierające monitorowanie projektu
 • Wykorzystać podstawowe techniki transformacji i usprawnienia procesów finansowych

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Szkolenie będzie prowadzone będzie w formie mini wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, mających na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

 • Prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
 • Aktywne kształcenie: ćwiczenia i warsztaty praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
  • Pytania i odpowiedzi
  • Ćwiczenia
  • Praca w grupach
  • Dyskusja
  • Burza mózgów
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Symulacje w zespole projektowym
  • Informacje zwrotne dla Uczestników od Prowadzącego

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan dr Rafał Szmajser, który jest Starszym Dyrektorem w firmie Capgemini będącej liderem nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. W swojej roli jest odpowiedzialny za zakładanie centrów nowoczesnych usług biznesowych dla klientów, prowadzeniu projektów konsultingowych z zakresu wdrażania automatyzacji, robotyzacji, transformacji i usprawnień procesów finansowych. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania i finansów zdobyte firmach takich jak BP oraz Slovnaft-MOL gdzie m.in. pełnił rolę Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu. W swoim ostatnim projekcie będąc Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych dla Zurich Insurance Company był odpowiedzialny za otwarcie oraz zarządzanie centrum zatrudniających prawie 200 specjalistów finansowych.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod