Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia:

1.Podstawowe zasady opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń w ramach umów cywilnoprawnych w 2023 roku- najczęstsze pytania uczestników:

- przychód,

- nieodpłatne świadczenia,

- koszty uzyskania przychodu,

- ulga w podatku,

- stosowanie skali,

- oświadczenia pracownika i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia

- zmiany limitów zwolnień w związku z COVID.

2.Problemy i zmiany w zakresie stosowania ulgi dla młodych, senioralnej, 4+ i ulgi na powrót, preferencyjne opodatkowanie małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

3.Zmiany w zasiłkach od 2022 i planowane zmiany w zasiłkach macierzyńskich na 2023 rok.

4.Ograniczenie wysokości składki zdrowotnej w 2023 roku.

5.Zmiany zasad rozliczania delegacji i ryczałtu za jazdy lokalne. Wirtualne diety kierowców międzynarodowych a PIT i ZUS.

6.Szybka powtórka zasad stosowania zwolnień z podatku i zwolnień ze składek ZUS.

7.Pracownicze Plany Kapitałowe - zadania działu płac związane z ich wdrożeniem, praktyczne ujęcie składek PPK na liście płac, autozapis do PPK.

- przygotowanie do wdrożenia

- ważne pojęcia i terminy

- organizacja pracy

- dokumentacja

- przygotowanie programu płacowego

- obsługa aplikacji PPK

- problemy praktyczne – ulga dla młodych, moment opodatkowania dopłaty pracodawcy, raportowanie na RCA

8.Wdrożone zmiany na 2023 rok – stawki, wskaźniki

- stawki, wskaźniki,

- umowy o dzieło,

- minimalne wynagrodzenie

- planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń

- składka zdrowotna osób powołanych

9.Wynagrodzenie w przypadku zgonu pracownika

-wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku a PIT

-odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika

-skutki podatkowe zgonu osoby świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie, rada nadzorcza, zarząd.

10.Podatkowe i składkowe omówienie wynagrodzenia prokurenta i osób świadczących usługi na rzecz spółki na podstawie art. 176 KSH.

11.Problemy praktyczne w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku.

12.Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – skutki podatkowe oraz w zakresie składek ZUS.

13.Zbieg tytułów do ubezpieczeń – najważniejsze problemy.

14.Najnowsze stanowiska organów skarbowych i ZUS – opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń

- używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

- koszty związane z oddelegowaniem

- opodatkowanie szczepień ochronnych – grypa, covid

- opodatkowanie testów i zapewnienia maseczek

- zwrot wydatków za pracę zdalną

- pakiety medyczne

- świadczenia związane z BHP

- prezenty, paczki, upominki

- zapomogi

- inne świadczenia

15.Panel dyskusyjny.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne w formie online z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach online. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Podatek VAT w 2021r - usystematyzowanie wiedzy w obszarach podatku VAT, najnowsze wyjaśnienia, stanowiska, objaśnienia podatkowe. - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Wykładowca: Anna Kędzierska - Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl najpóźniej na trzy dni przed realizacją szkolenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001