Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.01.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota
Opłata:
650,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Data szkolenia: soboty (4 spotkania po 6 h lekcyjnych) w soboty

Czas trwania: 8:30- 13:30

Organizator: SKwP O/Olkusz

Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo od podstaw poznać zasady funkcjonowania podatku od towaru i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 24 godzin lekcyjnych.

Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar
Kurs „Podatek VAT od A do Z — I stopień (podstawowy)” obejmuje 6 modułów/zajęć dydaktycznych  lekcyjne. Razem 24 godziny edukacyjne.
 Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

Moduł I

 1. Zasady Ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług
 • Powszechność
 • Wielofazowość
 • Proporcjonalność
 • Potrącalność
 • Zasada neutralności
 • Miejsce świadczenia (opodatkowania)
 • Podatek należny
 • Podatek naliczony
 • Termin rozliczenia podatku VAT
 • Sposoby rozliczenia podatku VAT
 1. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 • Definicje, podstawowe warunki, charakterystyka czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT
 1. Czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 • Przykład czynności nie podlegających opodatkowaniu PTU
 1. Podatnicy podatku od towarów i usług:
 • Definicja podatnika
 • Definicja „małego podatnika”
 • Podatnicy z tytułu wykonania określonych czynności
 • Podatnicy VAT zwolnieni
 • Podatnicy VAT czynni
 • Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
 • Utrata lub rezygnacja ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT
 1. Rejestracja w podatku od towarów i usług
 • Rejestracja podatników
 • Rejestracja dla celów „transakcji zagranicznych”
 • Terminy
 • dokumenty
 1. Stawki podatku od towarów i usług. Zwolnienia przedmiotowe
 2. Kurs walut przy transakcjach w walucie obcej
 3. Ewidencje dla celów podatkowych
 • Ewidencje u podatników VAT czynnych oraz zwolnionych przedmiotowo, podmiotowo
 • JPK_VAT

Moduł II:

 1. Deklaracje dla podatku od towarów i usług
 • Wzory deklaracji
 • Terminy składania
 • Korekty deklaracji
 1. Informacje podsumowujące
 2. Faktury:
 • Obowiązek wystawiania faktur
 • Dane na fakturze
 • Zaliczka a faktura
 • Terminy wystawiania faktur
 • Faktury korygujące
 • Noty korygujące
 • Duplikaty
 • Terminy przechowywania dokumentów
 1. Mechanizm podzielonej płatności
 • Zasada split payment
 • Przekazanie środków zgromadzonych przez podatnika rachunku VAT na inny rachunek
 • Wyłączenie stosowania split payment
 • Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego
 1. Biała lista
 • Forma płatności związanych z wykonywana działalnością gospodarczą
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Wykaz podmiotów prowadzonych przez szefa KAS

Moduł III:

 1. Mały podatnik- zasady rozliczania
 • Pojęcie „małego podatnika”
 • Zasady rozliczeń
 • Metoda kasowa
 • Faktura
 • Obowiązkowy okres stosowania metody kasowej
 • Utrata, rezygnacja z metody kasowej
 1. Podstawowe zasady ustalania świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów oraz świadczenia (opodatkowania) usług
 1. Dostawa towarów
 • Definicja dostawy towarów
 • Czynności nieodpłatne zrównane z dostawą towarów
 • Podstawowa zasada ustalania miejsca dostawy towarów
 • Przykłady praktyczne
 1. Świadczenie usług
 • Definicja świadczenia usług
 • Czynności nieodpłatne zrównane ze świadczeniem usług
 • Podstawowa zasada ustalania miejsca świadczenia usług
 • Przykłady praktyczne
 1. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
 2. Ulga na złe długi
 • Definicja wierzytelności nieściągalnej
 • Korekta podatku należnego
 • Korekta podatku naliczonego

Moduł IV:

 1. Podstawa opodatkowania:
 • Zasada ogólna
 • Czynności nieodpłatne
 • Zaliczki
 • Kaucje
 • Rabaty
 • Dostawa budynków lub budowli
 • Kwoty (koszty)wliczane i nie wliczane do podstawy opodatkowania
 • Wkłady niepieniężne
 • Korekta podstawy opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania w imporcie usług
 • Podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 • Przykłady praktyczne ustalania podstawy opodatkowania
 1. Obowiązek podatkowy
 • Zasada ogólna
 • Zaliczka
 • Usługi i dostawy towarów przyjmowane częściowo
 • Otrzymanie całości lub części zapłaty
 • Wystawienie faktury
 • Czynności nieodpłatne
 • Obowiązek podatkowy u małych podatników
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Import towarów
 • Przykłady praktyczne ustalania obowiązku podatkowego

Moduł V:

 1. Podatek naliczony
 • Prawo do odliczenia
 • Kwota podatku naliczonego (źródła)
 • Faktura a prawo do odliczenia
 • Terminy odliczenia
 • Odliczenie VAT w WNT
 • Odliczenie VAT w imporcie usług
 • Odliczenie VAT w dostawie towarów dla której podatnikiem jest nabywca
 • Odliczenie VAT czynności poza terytorium kraju
 • Odliczenie VAT w imporcie towarów
 • Korekta podatku naliczonego
 • Przypadki braku prawa do odliczenia
 • Zakup nieruchomości do celów działalności gospodarczej i celów osobistych, a prawo do odliczenia
 • Zakup towarów i usług do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje
 • Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
 • Przykłady praktyczne odliczania podatku VAT
 1. Pojazdy samochodowe, a odliczenie VAT
 • Zasada ogólna, przypadki pełnego prawa do odliczenia
 • Prawo do odliczenia, a cele gospodarcze
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
 • Towary montowane w pojazdach
 • Zmiana przeznaczenia pojazdu
 • Paliwa do pojazdów
 • Przykłady praktyczne

Uwaga: przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75 % obecności na zajęciach kursu. Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto:Nowy rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A.,nr rach.:  52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o kadrze

mgr Wojciech Lewandowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Prawo podatkowe Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji oraz Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 25 lat zawodowo zajmuje się prawem podatkowym oraz  przepisami prawa proceduralnego. Wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz procedury kontroli podatkowej, kontroli celno- skarbowej oraz postępowania podatkowego. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie, w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Członek Komisji Szkoleniowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po

kliknięciu guzika "Zapisz się".

ZAPISZ SIĘ

Dane kontaktowe

tel. 530 684 181

email: olkusz@skwp.krakow.pl

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod