Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
3500,- zł od osoby
Zapisz się

KURS DLA KANDYDATÓW NA SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO-POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego księgowego ,a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby:
a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
zaświadczeniem ukończenia w SkwP kursu dla kandydata na księgowego lub
tytułem technika rachunkowości lub
inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną ( np. doświadczenie zawodowe w rachunkowości ),
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu to 190 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin.
Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

1. Rachunkowość z elementami etyki - 126 godzin:
Zagadnienia organizacji rachunkowości
Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych
Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
Rozrachunki
Księgowość materiałowa i towarowa
Niefinansowe aktywa trwałe
Inwestycje i zobowiązania finansowe
Kapitały (fundusze) własne
Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe
Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
Wynik finansowy
Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
Zasady zawodowej etyki w rachunkowości
2. Zagadnienia prawa podatkowego - 40 godzin:
Podatek od towarów i usług (VAT)
Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych i innych świadczeń na rzecz pracowników
Podatki kosztowe i opłaty
Wybrane problemy Ordynacji podatkowej
3. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin:
Prawo pracy
Prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo gospodarcze

Metody pracy
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:
ocenie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
dekretowaniu i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych,
ewidencjonowaniu i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
przygotowaniu deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzyma „zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.poz. 652).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% z każdej części egzaminu oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat "Specjalisty ds. rachunkowości” potwierdzający ukończenie II stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Informacja o kadrze
Wykładowcami na kursie są wykwalifikowani specjaliści, praktycy, trenerzy cieszący się uznaniem kursantów. 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod