Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
01.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
385,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

Szkolenie "Krajowy System e-Faktur"- szkolenie on-line

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Data szkolenia: 01.12.2023r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

 

Zakres tematyczny:

Wstęp do logowania

 1. Do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
 2. Jakie podmioty i osoby są uprawnione do KseF?
 3. Jak nadać uprawnienia pracownikom lub zewnętrznej księgowości do KSeF?
 4. Czy można ograniczać zakres uprawnień w KSeF?
 5. Tokeny do KSeF i sposób och generowania
 6. Metody uwierzytelniania się w w KSeF
 7. Wypełnianie ZAW-FA i składanie go do urzędu

Fakturowanie w KSeF

 1. Definicja faktury ustrukturyzowanej w KSeF
 2. Obowiązek wystawienia faktury
 3. Obowiązki wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF

Zakres podmiotowy

 1. Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 2. Podatnicy zwolnieni z obowiązku, ale uprawnieni do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 3. Podatnicy zwolnieni z obowiązku wystawiania do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 4. Podmioty zagraniczne, a KSeF
 5. Przykłady dla obowiązków
 6. Faktura wystawiana za usługę w Polsce do polskiego podmiotu
 7. Faktura WDT a KseF
 8. Faktura na eksport usług, a KSeF
 9. WNT, a KSeF
 10. Faktury wewnętrzne, a KSeF
 11. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych
 12. Udostępnianie faktury ustrukturyzowanych
 13. Udostępnianie faktur ustrukturyzowanych nievatowcom
 14. Oznaczanie kodem QR faktur
 15. Przepisy epizodyczne

Daty, terminy, formaty faktury ustrukturyzowanej

 1. Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej
 2. Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 3. Termin wystawienia faktury ustrukturyzowanej
 4. Numer faktury ustrukturyzowanej
 5. Forma numeru faktury ustrukturyzowanej
 6. Wygląda faktury ustrukturyzowanej
 7. Pola faktury ustrukturyzowanej
 8. Ważne informacje dotyczące faktury ustrukturyzowanej

Wysyłka i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych

 1. Sesja interaktywna, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady
 2. Sesja wsadowa, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady

Awaria systemu KSeF

 1. Definicja awarii KSeF
 2. Wystawianie faktur w okresie awarii KSeF
 3. Otrzymywanie faktur a okresie awarii KSeF
 4. Kazusy i analizy przypadków w sytuacji awarii KSeF
 5. Termin na przesłanie faktury do KSeF po ustąpieniu awarii
 6. Kody QR, a awaria

Niedostępność systemu

 1. Definicja niedostępności lub niemożliwości dostępu po stronie podatnika w KSeF
 2. Wystawianie faktur w okresie niedostępności KSeF
 3. Otrzymywanie faktur a okresie niedostępności KSeF
 4. Kazusy i analizy przypadków w sytuacji niedostępności KSeF
 5. Termin na przesłanie faktury do KSeF po niedostępności
 6. Kody QR, a niedostępność

Kursy walut, a KSeF

 1. Zasada ogólna dotycząca ustalania kursu walut
 2. Zasada ustalania kursu walut dla obowiązku podatkowego w momencie wystawienia faktury
 3. Zasada ustalania kursu walut dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury ( wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego)

Korekty, a KSeF

 1. Zasady korekt in minus u sprzedawcy
 2. Korekta in minus u sprzedawcy, a awaria lub niedostępność
 3. Korekta in minus u nabywcy
 4. Korekta in minus u nabywcy, a awaria lub niedostępność
 5. Noty korygujące w KSeF

Nowe zasady dotyczące faktur papierowych i elektronicznych

 1. Zasady zapewnienia autentyczności
 2. Zasady wystawiania i przekazywania

Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych

 1. Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych
 2. Ponowne udostępnienie faktury ustrukturyzowanej
 3. Duplikaty faktury ustrukturyzowanej w okresie awarii?

Sankcje w KSeF

 1. Sankcja za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych
 2. Sankcja za nieprzesłanie faktur po ustaniu awarii lub niedostępności
 3. Faktura bez podatku VAT, a sankcja
 4. Forma powiadomienia o sankcji

Oznaczanie płatności za faktury ustrukturyzowane

 1. Kto jest zobowiązany do oznaczania
 2. Oznaczanie płatności zbiorczych

Inne ważne przepisy:

 1. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
 2. Przekazywanie informacji o wystawianych fakturach lub odbiór faktur
 3. Zmiany w fakturach zaliczkowych
 4. WDT nowych środków transportu

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Patrycja Kubiesa: Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale krakowskim. Doświadczenie zdobywała w branży budowlanej i energetyce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

 Dane Kontaktowe:

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001