Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
Hotel Klimek Złockie 107 Muszyna
Termin rozpoczęcia:
05.06.2022-07.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
14:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie wyjazdowe
Opłata:
2300,- zł od osoby
2200,- zł Cena dla członków

Kompendium podatkowe. CIT, PIT, VAT w praktyce. (Szkolenie wyjazdowe)

Termin: 07.09.2023-08.09.2023 (czwartek-piątek)           

Miejsce realizacji: Hotel Lenart****

Odpłatność: 2300 zł 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

Dzień pierwszy- Podatek VAT

Zakres tematyczny w opracowaniu.

Dzień drugi- CIT, PIT  w tym fundacje rodzinne, zmiany na lata kolejne oraz inne wybrane zagadnienia

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2023/2022 r.
 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),
 • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, wydatki nie związane z prowadzoną działalnością, ukryte zyski),
 • nowość – minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
 • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
 • zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych,
 • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT,
 • zmiany w CIT na 2023 i lata następne m.in. w zakresie podatku minimalnego, ukrytej dywidendy, podatku od przerzucanych dochodów, podatku u źródła, podatku od przychodów z budynków, kosztach finansowania dłużnego, CIT-estońskim oraz inne.
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2023/2022r.
 • zmiana związana z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej,
 • zwiększona do 30 tyś zł kwota wolna od podatku dla niektórych grup podatników oraz dalsze konsekwencje dla płatników i podatników,
 • zmiana kwoty granicznej skali podatkowej do 120 tyś zł,
 • zmiany w zakresie amortyzacji składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego,
 • zmiany w zakresie zwolnień z PIT (nowe zwolnienia podatkowe),
 • zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych przez pracowników,
 • sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego a właściwe źródło przychodów podatkowych,
 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,
 • zmiany w ulgach podatkowych w PIT: ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko, ulga mieszkaniowa, ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości.
 • możliwość składania PIT-2 u kilku płatników,
 • zmniejszenie stawki podatkowej do 12% oraz kwoty wolnej od podatku,
 • przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący,
 • możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, podatku przez przedsiębiorców
 • zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców
 • rozszerzenie zwolnień podatkowych,
 • inne zmiany.
 1. Inne zmiany w podatkach dochodowych
 • zmiany w zakresie amortyzacja nieruchomości,
 • zmiany w temacie cen transferowych,
 • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
 • zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację
 • fundacje rodzinne w podatkach dochodowych (fundator, beneficjenci, przychody, stawki podatkowe i zwolnienia podatkowe)
 1. Inne wybrane zagadnienia oraz pytania uczestników.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne  z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Wykładowca: Renata Marek ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Długoletni trener cieszący się uznaniem słuchaczy, stale współpracujący z Oddziałem SKwP w Nowym Sączu.

Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy, wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001