Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
26.11.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Kurs - „Kompendium wiedzy o księgowości w organizacjach pozarządowych”

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest zwiększenie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia rachunkowości NGO.
Słuchaczami kursu powinny być osoby chcące zapoznać się ze specyfiką rachunkowości NGO wynikającą z przepisów prawa oraz posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Ramy prawne funkcjonowania NGO.
 2. Działalność statutowa -rodzaje, charakterystyka, zakres, dostosowanie rachunkowości.
 3. Szczególne przypadki działalności gospodarczej i sytuacje wywołujące obowiązek jej założenia.
 4. Zwolnienia z pdop - możliwości, warunki, specyfika CIT8.
 5. Specyficzne możliwości NGO w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego.
 6. „Case piekarza”, możliwości zwolnienia dostawców niektórych NGO z VAT należnego i jego warunki.
 7. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów versus pełne księgi - warunki podlegania, korzyści i obciążenia.
 8. Organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego - sprawozdawczość, 1%, zwolnienia podatkowe.
 9. Sprawozdania finansowe NGO - omówienie zmian wzorów sprawozdań dla NGO.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • rozpoznawaniu rodzaju przychodu, przypisaniu do niego kosztu i określeniu skutków osiągniętego wyniku finansowego na działalności danego rodzaju.
 • sporządzaniu prawidłowego CIT dla NGO.
 • prawidłowym odliczaniu VAT od kosztów administracyjnych.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Małgorzata Klewska, księgowa z wieloletnim stażem w NGO oraz uprawnieniami pedagogicznymi i doświadczeniem szkoleniowym. Prowadzi biuro rachunkowe dedykowane dla NGO.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001