Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
07.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Treści kształcenia:

Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej – usystematyzowanie wiedzy z uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów skarbowych i wyroków.

 • katalog kosztów wątpliwych i kwestionowanych
 • wydatki w kategorii NKUP
 • limity, płatności gotówkowe, biała lista, MPP
 • dokumenty i terminy w przypadku rozliczania kosztów
 1. Ulga na złe długi czy uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności.
 2. Zwrot składki zdrowotnej w kontekście podatkowym.
 3. Jeszcze o ulgach: dla młodych, senioralnej, na powrót i 4 dzieci – w praktyce.
 4. Jeszcze o najmie w podatkach dochodowych.

Podatek VAT – zmiany oraz bieżące problemy w rozliczaniu podatku

1.Podatek VAT po serii zmian – SLIM VAT najważniejsze zmiany i praktyczne skutki regulacji

 • WNT i WDT po zmianach
 • kursy walut
 • stawka VAT w eksporcie
 • VAT 26
 • korekty w VAT
 • ulga na złe długi w praktyce

2. Kasy fiskalne i faktury – odwieczne dylematy i problemy.

3.Status podatnika VAT – limity zwolnienia, wyłączenia, pułapki i problemy praktyczne.

4.Podatek VAT a najem.

5.Dostawy krajowe a WSTO.

6.Miejsce opodatkowania usług.

7.Mechanizm podzielonej płatności i załącznik nr 15 w praktyce.

8.Panel dyskusyjny.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Podatek VAT w 2021r - usystematyzowanie wiedzy w obszarach podatku VAT, najnowsze wyjaśnienia, stanowiska, objaśnienia podatkowe. - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Wykładowca: Anna Kędzierska - Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl najpóźniej na trzy dni przed realizacją szkolenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001