Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
25.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
seminarium
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

Szkolenie: Kodeks pracy - zmiany w 2023 roku

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest omówienie zmian w kodeksie pracy w 2023 roku. 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Rozpoczęcie: godzina 8:30 

Treści kształcenia:

Program szkolenia:

1) Równość pracownicza, zmiana definicji

2) Umowy na okres próbny, zmiana podejścia do umów na okres próbny.

3) Kiedy jest rozpoczynana praca?

4) Wielość stosunków pracy w tym samym czasie

5) Nowe elementy umowy o pracę

6) Rozszerzenie obowiązku informacyjnego skierowanego do pracownika – jak postępować z dotychczasowymi informacjami?

7) Nowa forma zatrudnienia

8) Znowelizowane zasady wypowiadania umów

9) Zmienione skutki związane z wadliwymi wypowiedzeniami umowy o pracę

10) Inny sposób naliczania przerw w trakcie czasu pracy

11) Nowe dni wolne od pracy, jako uzupełnienie dotychczasowych regulacji

12) Nowy rodzaj urlopu - urlop opiekuńczy

13) Jakie są, zasady, wymiar, zakres, dokumentacja i inne elementy związane z urlopem opiekuńczym

14) Urlop macierzyński na nowych zasadach

15) Urlop rodzicielski na nowych zasadach

16) Urlop ojcowski na nowych zasadach

17) Urlop wychowawczy na nowych zasadach

18) Elastyczna organizacja czasu pracy – nowy trym ustawowy

19) Kontrola trzeźwości u pracowników – zakończenie konfliktu z RODO

20) Elementy związane z kontrolą trzeźwości, w szczególności procedura, konsekwencje, niezbędna dokumentacja.

21) Wyniki badania i ich konsekwencje w zależności od wskazań

22) Kompleksowe uregulowanie pracy zdalnej

23) Jak wdrożyć pracę zdalną

24) Niezbędne procedury związane z pracą zdalną

25) Dokumentacja pracy zdalną

26) Zupełnie nowe obowiązki pracodawcy i procedury z nimi związane

27) Przepisy i praktyka kontroli pracy zdalnej

28) Na czym będzie polegać okazjonalne świadczenie pracy zdalnej

29) Pytania i dyskusja

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne  z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowca - Łukasz Pietruk - Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, wieloletni Inspektor Ochrony Danych (wcześniej ABI), specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy, dokumentacji. Absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. Autor dwóch książek o tematyce prawnej i publikacji naukowych z kilku dziedzin prawa, w tym książki „Dlaczego nie należy bać się RODO?”. Ceniony, długoletni wykładowca stale współpracujący z SKwP, cieszący się uznaniem słuchaczy.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001