Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
17.12.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Szkolenie: Kluczowe zmiany podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym od stycznia 2020 r.  Pakiet Quick Fixes

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. W jego trakcie omówione zostaną istotne zmiany dotyczące podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów i usług, w szczególności program szkolenia obejmuje zamiany, które nastąpią od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą dyrektywy VAT 2006/112/WE. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od 2020 roku:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – dotychczasowe doświadczenia:

a) definicja w świetle ustawy o VAT,

- przemieszczenie towarów na rzecz kontrahenta,

-  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

b) warunki zastosowania stawki VAT 0%,

c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany od 2020 roku:

a) nowe wymogi dokumentacyjne WDT w związku ze zmianą dyrektywy od roku 2020,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez dostawcę lub firmie transportowej działającej na rzecz dostawcy,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez nabywcę lub firmie transportowej działającej na rzecz nabywcy,

b) sytuacje, w których niewłaściwe wykazanie WDT w informacji VAT-UE może od roku 2020 skutkować brakiem prawa do stawki VAT 0%

3. Ujednolicenie od 2020 roku zasad raportowania transakcji towarowych i usługowych na terytorium UE:

a) jakie transakcje będą raportowane we wszystkich krajach UE,

b) jaki wpływ będą miały nowe zasady raportowania na możliwości weryfikacji rozliczeń podatników przez organy podatkowe?

 

II. Towarowe transakcje łańcuchowe:

1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

2. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

3. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,

c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

4. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych od 2020 roku

 

III. Zmiany dotyczące rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych:

1. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WNT - zasady funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w świetle krajowych przepisów o VAT:

a) zasady zgłaszania oraz funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w Polsce – obowiązki zgłoszeniowe oraz przeznaczenia towaru,

b) moment powstania obowiązku podatkowego WNT w ramach magazynu konsygnacyjnego,

c) zmiana przeznaczenia towarów a obowiązek podatkowy w WNT,

d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego a wystawienie faktury – wpływ na obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,

e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu pobrań z magazynu konsygnacyjnego.

2. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WDT - zasady dostaw wewnątrzwspólnotowych do magazynu konsygnacyjnego w innych krajach UE:

a) czy polski podatnik może posiadać magazyn konsygnacyjny w innym kraju UE?,

b) moment powstania obowiązku podatkowego WDT w ramach magazynu konsygnacyjnego,

c) zmiana przeznaczenia towarów lub powrót towarów z magazynu a obowiązek podatkowy w WDT,

d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego przez kontrahenta a wystawienie faktury – wpływ na obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,

e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu WDT z magazynu konsygnacyjnego.

3. Ujednolicenie zasad opodatkowania dostawy z magazynów konsygnacyjnych (call-off stock) od 2020 roku na terytorium UE:

a) nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stock a dotychczasowe polskie przepisy o magazynie konsygnacyjnym – czy coś się zmieni?

b) warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stock,

c) jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stock,

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stock,

e) zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stock,

f) jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stock,

g) skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001