Miasto:
Wadowice
Miejsce:
Kryta Pływalnia Delfin, ul. Bałysa 1, Wadowice, sala konferencyjna II p.
Termin rozpoczęcia:
17.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
290,- zł od osoby

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego: zachowanie bezpiecznej odległości, dezynfekcja rąk i powierzchni, wymagane noszenie maseczki i rękawiczek podczas rejestracji i przerw.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych jego tematyką. Słuchaczami mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Szkolenie składa się z części merytoryczna oraz czasu na konsultacje.

Program szkolenia

 1. Deklaracja VAT i ewidencja VAT:
 • elementy ustawowe,
 • elementarne obowiązki informacyjne,
 • zakres ewidencji i deklaracji,
 • terminy, tryb i sposób przesyłania,
 • nowe zasady korekt - zasady sporządzania i wysyłki,
 • sankcje (stawki, zasady).
 1. JPK_VDEK :
 • część informacyjna (elementy),
 • część deklaratoryjna (zakres, zasady wypełniania)
 • nowe oznaczenia - grupy towarowo usługowe - na fakturach sprzedaży,
 • zasady ewidencji i paragonów i faktur do paragonów,
 • dokumenty wewnętrzne,
 • oznaczenia faktur zakupu.
 1. Praktyczne aspekty wdrożenia JPK_VDEK w firmie.
 2. Przegląd pozostałych zmian w VAT związanych z epidemią koronawirusa.
 3. Analiza najnowszych interpretacji podatkowych i wyroków sądowych z zakresu podatku VAT.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja dodatkowe

Wykład poprowadzi dr Witold Furman - doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  o/Podkarpacki w Rzeszowie oraz SKwP w Krakowie jako wykładowca. Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  oraz był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu.

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta SKwP Kraków:

Santander Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001
tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres wadowice@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach

Tel: 730 648 293

E-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod