Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.06.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
160,- zł od osoby

Szkolenie: Jednolity Plik Kontrolny. Nowe zasady ewidencjonowania w ujęciu praktycznym – Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 16 czerwca.

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską, zgłaszających się jako osoba fizyczna, przysługuje 15% rabatu na szkolenie.

 

MIEJSCE SZKOLENIA: on-line

DATA: 17.06.2020, rozpoczęcie 9.30

CENA: 160 zł/os

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych jego tematyką. Słuchaczami mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie trwa 4 godziny lekcyjne i składa się z części merytorycznej oraz czasu na konsultacje.

 

Program szkolenia

1. Ewidencja VAT i deklaracje VAT – analiza zapisów ustawowych, podstawowe obowiązki informacyjne, elementy ewidencji i deklaracji, terminy i tryby przesyłania, możliwości korekty, sankcje (brak wyjaśnienia błędów, brak złożenia)

2. JPK VDEK – część sprzedażowa i część zakupowa, zasady oznaczania towarów oraz usług, dokumenty wewnętrzne, podzielona płatność, specyficzne rodzaje sprzedaży

3. Praktyczne problemy z wdrażaniem nowych struktur w przedsiębiorstwie

4. Interpretacje, orzecznictwo i komentarze do bieżących problemów VAT: nowe regulacje w zakresie paragonów online, przesunięcie terminów instalacji kas online, rozporządzenia dot. obniżonych stawek VAT w trakcie epidemii koronawirusa (oraz doświadczenia innych państw), wyrok TSUE dot. miejsca świadczenia usług (spółki zależne, C-547/18)

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

  1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.  W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
    Rachunek bankowy:  34 1910 1048 4000 5885 1121 0001
  3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).
  4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres wadowice@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

 

Informacja dodatkowe

Wykład poprowadzi znany w terenie specjalista ds. podatków, wieloletni pracownik organów skarbowych, wykładowca akademicki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod