Miasto:
Olkusz
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 12
32-300
Termin rozpoczęcia:
20.08.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych w tym przede wszystkim VAT mające wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
  • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.
  • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

Profil uczestnika:

  • Główni Księgowi i księgowi;
  • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
  • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Rozpoczęcie godz:9:00 Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu. Miejsce przeprowadzenia kursu:

Budynek PSS Społem ul K.K. Wielkiego 12    32-300 Olkusz

Treść kształcenia

1. Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian:
• Brak składania deklaracji VAT-7
• Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT;
• Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca;
• Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych;
• Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych – druk JPK_V7K;
• Przepisy przejściowe – obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. – dla kogo?

2. Problemy związane z nowym JPK:
• Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
• Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
• Kary za brak wysyłki JPK;
• Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
• Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
• Zwrot podatku VAT a korekta JPK – konsekwencje podatkowe.

3. Nowy schemat JPK VAT – nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K:
• Kody towarów i usług – czego dotyczą;
• Zasady wpisywania kodów;
• Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
• Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności – zasady;
• Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
• Termin płatności – czy należy wpisywać?
• Pozostałe istotne elementy JPK.

4. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
• W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
• Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
• Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
• Inne kod u kupującego i sprzedającego – konsekwencje podatkowe;
• MPP – kiedy umieszczać?
• Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
• Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
• Noty korygujące a korekty JPK.

5. Nowy wzór JPK_FA:
• Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
• Obowiązujący schemat nr 3;
• Różnice w poszczególnych schematach;
• Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
• Kody towarów i usług – czy obowiązkowe na fakturach?
• Nieprecyzyjne nazwy towarów i usług na fakturach a dane w JPK;
• Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
• Paragony z NIP a dane w JPK – czy to jest faktura?

6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:
• ksiąg podatkowych i rachunkowych;
• wyciągów bankowych;
• magazynu i gospodarki magazynowej;
• ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
• faktur;
• książki przychodów i rozchodów;
• ewidencji przychodów.

7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:
• Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
• Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
• Kontrola podatkowa „standardowa” a drogą elektroniczną – różnice;
• Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji – zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
• Problemy techniczne z wysyłką JPK – brak prawidłowego przekształcenia dokumentów, brak prawidłowej wysyłki JPK;
• Brak UPO – konsekwencje praktyczne, w tym czy konieczny czynny żal?
• Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów – praktyczne aspekty.

8. Nowe matryca stawek:
• Stawki obniżone;
• Nomenklatura scalona – CN;
• PKWiU z 2008 r. dla Załącznika nr 15;
• PKWiU z 2015 r. dla obniżonych stawek;
• Kody GTU;
• Dane faktury a dane rejestru;
• Skutki praktyczne zmian: zmiany stawek od lipca a przepisy przejściowe, sprawdzanie stawek na fakturach sprzedażowych a zakupowych; sposoby korygowania kodów.

9. Biała lista- zmiany od lipca 2020 r.:
• Nowe założenia zgłoszeń ZAW-NR;
• Zgłoszenia rachunku bankowego do swojego US w terminie 7 dni;
• Informacja banku a brak konsekwencji podatkowych;
• Zapłata za faktury zagraniczne;
• Split payment jako zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

10. Pytania uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas  oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać 3 przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu lub 7 dni po otrzymaniu faktury

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

B/S Olkusz 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o kadrze

Wykładowca -  Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ZAPISZ SIĘ

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001