Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.06.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 18 czerwca 2020 r.

 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską, zgłaszających się jako osoba fizyczna, przysługuje 15% rabatu na szkolenie.

 

Wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników szkolenia:

 

- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: SKwP Chrzanów, ONLINE
Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Treść kształcenia:

 

1. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i pracowników

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy
-świadczenia postojowe dla jednoosobowych przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych,
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – dodatkowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotowały spadek obrotów,
- dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników,
- pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego,
- dodatkowa pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
-zwolnienie z opłacania składek odprowadzanych do ZUS.

2. Rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców i pracowników - przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy,
- przesunięcie terminu płatności podatku od przychodów z budynków,
- odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej,
- możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu (przychodu),
- możliwość odliczenia darowizn od dochodu (przychodu),
- zwolnienie ze stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów do zaliczek na podatek w 2020 r.,
- możliwość czasowego odstąpienia przez małych podatników od opłacania zaliczek w formie uproszczonej,
- przesunięcie terminu składania nowego pliku JPK_VAT,
- przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT,
- przedłużenie terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych, w tym zawieszenie rozpoczętych terminów,
- wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT,
- podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w PIT,
- zwolnienie z PIT świadczeń postojowych i innych,
- odroczenie terminu zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
- nowy termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TP-R),
- wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT,

3. Wsparcie PFR- omówienie zasad wypełniania wniosku tak aby został uznany za skuteczny
- wsparcie proponowane przez Polski Fundusz Rozwoju dla mikro i MŚT przedsiębiorstw, jakie warunki należy spełnić?
- jak zweryfikować obrót podawany do wniosku?
- jak sprawdzić ilość pracowników wliczanych do subwencji?
-skutki podatkowe otrzymanej subwencji
- zasady sformułowane w umowie odnośnie subwencji i konsekwencje ich nieprzestrzegania.

4. Co wnosi Tarcza 3.0 dla Firm?

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
Alior Bank S.A. O/ Chrzanów 92 2490 0005 0000 4530 5549 4842; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca: dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ,doktor z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001