Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.10.2023, 24.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
660,- zł od osoby
600,- zł Cena dla członków zwyczajnych opłacających szkolenie samodzielnie lub wspierających delegujących pracowników

Szkolenie: "Jak stać się doskonałym fakturzystą w dwa dni? - Intensywny kurs dla początkujących".

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Czas trwania kursu wynosi 12 godzin lekcyjnych (2 dni) w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Cel szkolenia

 

Celem kursu jest praktyczne jak i teoretyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku fakturzysty.

Podczas kursu zostaną wyjaśnione aktualne zasady fakturowania oraz najważniejsze zmiany, które są stosowane przez chętnych podatników a dla pozostałych zostaną w lipcu 2024 roku wdrożone w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur.

 

Treści kształcenia

 

I dzień

 1.  Rodzaje faktur dokumentujących dostawę lub wykonanie usługi :
 • podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
 • terminy wystawiania faktur,
 • faktury wystawiane na żądanie,
 • faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
 • faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej,
 • faktury uproszczone,
 • faktury do paragonu,
 • faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
 • faktury krajowe w walucie obcej,
 • faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
 • faktury przy sprzedaży wysyłkowej,
 • faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
 • „puste” faktury.

2. Zmodyfikowane elementy faktur. – pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów.

3. Refaktura

 • kiedy można ją wystawić i na czym to polega;
 • obowiązek podatkowy a refaktura;
 • stawka podatku VAT a refaktura;
 • jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;
 • jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe.

4. Mechanizm podzielonej płatności

 • wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - załącznik nr 15;
 • limit transakcji;
 • obowiązki jakie split payment nakłada na sprzedawcę oraz nabywcę;
 • płatność zaliczki w split payment;
 • sankcje przewidziane dla obu stron transakcji, dla której przepisy przewidują obowiązkowy split payment; czy można ich uniknąć?
 • jakie zobowiązania można regulować ze środków zgromadzonych na koncie VAT – zmiany przewidziane w pakiecie SLIM VAT III.

5. Nota korygująca

 • jakie błędy mogę "naprawić" notą korygującą;
 • czy notą mogę skorygować wszystkie dane dotyczące nabywcy ?
 • kto może wystawić notę korygującą;
 • zgoda na wystawienie noty korygującej

6. Dokumentowanie transakcji w Grupach VAT od 01.01.2023r.

 • zakres czynności podlegających fakturowaniu,
 • noty księgowe wewnątrz grupy,
 • dodatkowa ewidencja dla członków grupy.

7. Anulowanie faktury

 • na czym polega anulowanie faktury;
 • pod jakimi warunkami jest dopuszczalne;
 • co zrobić w sytuacji kiedy nie mogę anulować faktury - faktura korygująca do zera.

 

II dzień

 1. Faktura zwykła czy ustrukturyzowana:
 • Krajowy System e-Faktur – kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,
 • rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
 • elementy faktury ustrukturyzowanej,
 • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
 • uprawnienia do KSeF,
 • plusy i minusy monitorowania faktur,
 • zasady funkcjonowania.

2. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:

 • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
 • korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
 • ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
 • faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
 • faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
 • korekty faktur exportowych,
 • korekty zbiorcze.

3. Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych

 • kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?
 • kiedy najpóźniej można wystawić fakturę?
 • jakich faktur nie dotyczą ograniczenia czasowe?
 • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie;
 • termin wystawienia faktury „na żądanie

4. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote

 • kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
 • kurs przyjęty dla podatku dochodowego – zasady stosowania;
 • czy estoński CIT ma wpływ na kurs przyjęty dla podatku VAT ?
 • kursy przy korektach – zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT III

5. Faktury zaliczkowe:

 • elementy faktury zaliczkowej,
 • terminy wystawienia,
 • konieczność wystawienia faktury końcowej,
 • stosowanie i skutki proform

6. Wysokość sankcji w ustawie o VAT

 • kto i kiedy je poniesie;
 • zmiany jakie wprowadził pakiet SLIM VAT III
 • sankcje od 1.01.2025 w przypadku faktury poza KSeF.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenieWarunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001