Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/ 

Treści kształcenia:

1. Podstawa prawna.

a) regulacja polska

b) regulacja unijna

2. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych po nowelizacji.

a) Definicja transakcji handlowych

b) Przedsiębiorcy

c) Niektóre kategorie działalności wyłączone z Prawa Przedsiębiorców

3.Umowne terminy zapłaty po zmianach

a) rozróżnienie terminów w zależności od stron transakcji

b) transakcje symetryczne

c) transakcje asymetryczne

4.Skutki niezgodności z regulacją, czyli z czego nie może skorzystać wierzyciel

a) nieważność postanowień dotyczących terminów zapłaty i innych terminów

b) możliwość żądania odsetek

c) prawo do odstąpienia umowy lub jej wypowiedzenia

d) powództwo, że termin był rażąco nieuczciwy

e) koszty dochodzenia należności

f) świadczenia pieniężne spełniane w częściach

g) legitymacja czynna do dochodzenia zapłaty odsetek

5.Zatory płatnicze z perspektywy Urzędu Ochrony Prezesa Konkurencji i Konsumentów i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

a) charakter nowych regulacji

b) nowe uprawnienia Prezesa UOKiK

c) postępowanie kontrolne

d) administracyjne kary pieniężne

6.Kwestie podatkowe

a) nowości wprowadzone ustawą nowelizująca

b) korekty podatkowe dokonywane przez wierzyciela nieuregulowanej należności

c) korekty podatkowe dokonywane przez dłużnika nieuregulowanego zobowiązania

d) ulga na złe długi PIT/CIT/VAT

7.Ograniczenie zatorów płatniczych w systemie compliance przedsiębiorstwa

a) potrzeba zapewnienia zgodności z nowymi regulacjami

b) identyfikacja wymogów i oceny ryzyka compliance

c) monitoring i ocena systemu zarządzania compliance

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne w formie online z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Wykładowca: Iwona Biernat-Baran- Doktor nauk prawnych z prawa podatkowego, prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP, Redaktor Naczelna Kwartalnika Doradca Podatkowy.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl najpóźniej na trzy dni przed realizacją szkolenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001