Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Szkolenie odwołane
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
275,- zł od osoby

Szkolenie czas pracy kierowców  ma  zaznajomić uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami przerw , odpoczynków oraz kar   obowiązujących kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżyć, pomóc oraz  ułatwić pracę przedsiębiorcom z branży transportowej oraz osobom rozliczającym czas pracy kierowców. Omawiane będą obowiązujące przepisy dotyczące prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy. Poruszane zostaną przepisy związane z transportem oraz czasem pracy kierowców. Będą  omówione zagadnienia związane z czasem pracy kierowcy ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w regulacjach unijnych i krajowych.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działu finansowo-księgowego,
 • pracownicy działu kadr
 • przedsiębiorcy zatrudniających kierowców
 • zarządzających transportem oraz inne osoby zainteresowanych tematem

Zakres tematyczny

Jak prawo rozliczać czas pracy kierowców w 2023 r. - aktualny stan prawny.

 1. Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy kierowców
 2. Pojęcie czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie pracy kierowców -   podobieństwa i różnice
 3. Definicje m. in. doby, tygodnia, kadry zarządzającej
 4. Norma a wymiar czasu pracy
 5. Sposób obliczania wymiaru czasu pracy
 6. Dni ustawowo wolne od pracy
 7. Pojęcia: wymiar, rozkład, okres rozliczeniowy, harmonogram czasu pracy
 8. Najczęściej planowane błędy przy planowaniu czasu pracy
 9. Okres rozliczeniowy – rodzaje oraz specyfika
 10. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
 11. Obligatoryjne przerwy i odpoczynki
 12. Ustalenie systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
 13. Rodzaje systemów czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie   pracy kierowców
 14. Dyżur z kodeksu pracy a dyżur kierowcy. Pozostawanie w dyspozycji
 15. Szerszy aspekt dyżuru kierowcy – dyżur „zwykły” 100% oraz dyżur 50%
 16. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Ewidencja czasu pracy
 17. Praca w godzinach nadliczbowych
 18. Praca w niedzielę i święta
 19. Praca w porze nocnej
 20. Ruchomy czas pracy i tworzenie harmonogramów pracy. Indywidualny rozkład czasu pracy.
 21. Podróż służbowa kierowcy.
 22. Delegowanie kierowców zgodnie z dyrektywą 2020/1057, dyrektywą 96/71/WE i dyrektywą 2014/67/UE. Przewozy zgodne z Pakietem Mobilności. Zgłoszenie do IMI.
 23. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

1 Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać po potwierdzeniu przez organizatora szkolenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia lub 7 dni po otrzymaniu faktury ( przesłać oświadczenie ) W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.

Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

3.Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbęuczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:
Wykładowca : Wojciech Mazur - prawnik, praktyk, ekspert ds. prawa pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - kierunek prawo. Specjalista w zakresie kontroli związanej z prawną ochroną pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy kierowców oraz zbiorowym prawem pracy. Doświadczony trener w zakresie szkoleń z prawa pracy, w tym czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel/ 530-684-181

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001