Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
25.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r.? - aktualny stan prawny  .

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/
   Uwaga  !!! Rozpoczęcie: godzina 8:30 w dniu  25,04.2024 Ostatnia okazja  . Zgłoś swój udział . Przyjmujemy zgłoszenia !!!

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat czasu pracy kierowców oraz związanych z tym przepisów i regulacji. Szczegółowe omówienie najczęściej zadawanych  pytań, wzorów akt osobowych kierowców, naliczania wynagrodzenia w Polsce i Unii Europejskiej, rozliczania delegacji oraz tworzenia zapisów dotyczących podróży służbowych uwzględniające zasady pakietu Mobilności. Pozwoli uczestnikom zrozumieć i efektywnie stosować te przepisy w swojej codziennej pracy.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby rozliczające czas pracy kierowców wykonujących transport na terenie Polski oraz za granicą. Mogą to być pracownicy działów kadr i płac, księgowości, specjaliści ds. logistyki lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie czasem pracy kierowców w firmach transportowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
przedsiębiorcy samodzielnie rozliczających współpracowników, osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Treści kształcenia

 1. Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy kierowców
 2. Pojęcie czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie pracy kierowców -    podobieństwa i różnice
 1. Definicje m. in. doby, tygodnia, kadry zarządzającej
 2. Norma a wymiar czasu pracy
 3. Sposób obliczania wymiaru czasu pracy
 4. Dni ustawowo wolne od pracy
 5. Pojęcia: wymiar, rozkład, okres rozliczeniowy, harmonogram czasu pracy
 6. Najczęściej planowane błędy przy planowaniu czasu pracy
 7. Okres rozliczeniowy – rodzaje oraz specyfika
 8. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
 9. Obligatoryjne przerwy i odpoczynki
 10. Ustalenie systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
 11. Rodzaje systemów czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie   pracy kierowców
 1. Dyżur z kodeksu pracy a dyżur kierowcy. Pozostawanie w dyspozycji
 2. Szerszy aspekt dyżuru kierowcy – dyżur „zwykły” 100% oraz dyżur 50%
 3. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Ewidencja czasu pracy
 4. Praca w godzinach nadliczbowych
 5. Praca w niedzielę i święta
 6. Praca w porze nocnej
 7. Ruchomy czas pracy i tworzenie harmonogramów pracy. Indywidualny rozkład czasu pracy.
 8. Podróż służbowa kierowcy.
 9. Delegowanie kierowców zgodnie z dyrektywą 2020/1057, dyrektywą 96/71/WE i dyrektywą 2014/67/UE. Przewozy zgodne z Pakietem Mobilności. Zgłoszenie do IMI.
 10. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Zapisy na szkolenie

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie

Warunki płatności i rezygnacji:

1.Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu lub 7 dni po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia. Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

3.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:

Wojciech Mazur - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (kierunek prawo) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (kierunek zarządzanie BHP).Praktykę zawodową rozpoczynał jako ,asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach. Następnie wyspecjalizował się w prawie pracy oraz BHP jako Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Oddziale PIP w Bielsku Białej. W okresie zatrudnienia w PIP zajmował się czasem pracy kierowców. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie kontroli związanej z prawną ochroną pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy kierowców oraz zbiorowym prawem pracy. Bezpośredni udział w kontrolach pozwolił mu zdobyć szeroką wiedzę w zakresie stosowania prawa pracy. Jako ekspert prawa pracy współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi dla sektora transportu samochodowego zajmując się tworzeniem regulaminów oraz dokumentacji pracowniczej dla klientów, audytami dokumentacji pracowniczej, pomocą merytoryczną z zakresu prawa, reprezentacją klientów podczas kontroli PIP, sporządzaniem od wołań od decyzji i środków prawnych wydawanych po kontroli. Prowadzi szkolenia z zakresu czasu pracy i wynagradzania kierowców w przedsiębiorstwach transportowych; BHP; prawa pracy; obowiązków i praw w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy; zatrudniania cudzoziemców.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001