Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.09 07.09 12.09 14.09 19.09 21.09 26.09 28.09
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
wtorek/czwartek
Opłata:
1100,- zł od osoby

Kurs: Interpretacja sprawozdań finansowych 

Szkolenie dedykowane księgowym, urzędnikom, pracownikom banku, analitykom, przedsiębiorcom, kadrze zarządzającej.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej - online.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu Clickmeeting.pl.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi  32 godziny lekcyjne.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach popołudniowych od 16.30 do ok. 19.45 w kolejne wtorki i czwartki.

Treści kształcenia:

 1. Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych.
 2. Elementy sprawozdania finansowego i jego formalne cechy, przydatność, wiarygodność i użyteczność.
 3. Struktura sprawozdania finansowego – powiazanie z księgami rachunkowymi.
 4. Sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych – nadzór nad jego realizacją.
 5. Szacowanie ryzyka związanego z prowadzeniem firmy i ich wpływ na sprawozdawczość.
 6. Analiza ekonomiczno-finansowa – ocena sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.
 7. Różnice między prawem bilansowym i podatkowym - ich wpływ na sprawozdawczość.
 8. Krótkoterminowe decyzje finansowe i zarzadzanie wartością.
 9. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki, organów nadzorujących oraz osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 10. Sporządzanie, badanie, zatwierdzanie i publikacja sprawozdań finansowych.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani dr Anna Staszel - Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz certyfikowane kursy z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, audytu finansowego i MSR. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości, współautorka książek i artykułów dla praktyków księgowości. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, współpracując z firmami audytorskimi w zakresie badań sprawozdań finansowych, tworzenia ekspertyz i opinii z zakresu interpretacji prawa bilansowego.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
  Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
  Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
 3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
 4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl
 5. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
 6. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001