Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota/niedziela
Opłata:
4490,- zł od osoby
4360,- zł Dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi,
4280,- zł Dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie
Raty:
1000,- zł Rata Pierwsza-przed rozpoczęciem kursu,
1164,- zł Rata Druga-po pierwszym miesiącu zajęć,
1163,- zł Rata Trzecia-po drugim miesiącu zajęć,
1163,- zł Rata Czwarta-po trzecim miesiącu zajęć,

KURS DLA KANDYDATÓW NA SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO-POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY - TRYB WEEKENDOWY

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego księgowego ,a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby:
a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
zaświadczeniem ukończenia w SKwP kursu dla kandydata na księgowego lub
tytułem technika rachunkowości lub
inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną ( np. doświadczenie zawodowe w rachunkowości ),
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu to 184 godziny lekcyjne, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin.
Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 11.05.2024

Treści kształcenia

1. Rachunkowość z elementami etyki - 120 godzin:

 • Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
 • Aktywa pieniężne
 • Rozrachunki i fundusze specjalne
 • Obrót materiałowy i towarowy
 • Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
 • Inwestycje i zobowiązania finansowe
 • Kapitał (fundusz) własny
 • Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 • Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
 • Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa
 • Wynik finansowy i jego obciążenia
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych (zgodnie z załącznikiem nr 1do ustawy o rachunkowości), obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych wynikające z ustawy o rachunkowości oraz obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych

2. Zagadnienia prawa podatkowego - 40 godzin:

 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 • Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
 • Podatki kosztowe i opłaty
 • Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

3. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 20 godzin:

 • Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy
 • Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

Metody pracy
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:
ocenie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
dekretowaniu i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych,
ewidencjonowaniu i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
przygotowaniu deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:
1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
2. zaliczenie prac kontrolnych,
3. pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzyma „zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% z każdej części egzaminu oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat "Specjalisty ds. rachunkowości” potwierdzający ukończenie II stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Informacja o kadrze
Wykładowcami na kursie są wykwalifikowani specjaliści, praktycy, trenerzy cieszący się uznaniem kursantów. 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kursu na adres nowysacz@skwp.krakow.pl 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001