Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
21.09.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
wtorek/czwartek
Opłata:
2100,- zł od osoby
Zapisz się

"Kurs dla kandydatów na KSIĘGOWEGO - poziom podstawowy" 

Wymagania wstępne dla uczestników 

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba :

  1. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie ,
  2. uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego
  3. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu I-gp stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także zrozumiał potrzebę stosowania zasad etyki zawodowej opisanych w " Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości"

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuję przez:

1.aktywny udział słuchaczy w zajęciach

2.naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych

3.studiowanie literatury przedmiotu

4.prace kontrolne w postaci testów, zdań lub innych form.

Harmonogram zajęć załączony w pliku  po kursem zajęcia rozpoczynają się 21.09.2021 zakończenie egzaminem 09.12.2021 

Czas trwania kursu wynosi 92 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin ;
godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia odbywać się będą w systemie stacjonarnym i online  w dniach i godzinach podanych w harmonogramie  grupy.

Zajęcia on line w dniach 04.11.2021  od godz 16.00-19.15  

                                                   15.11.2021   od godz 16.00-19.15

                                                   23.11.2021    od godz  16.00-16.15 

                                                   25.11.2021  od godz  16.00-19.15

 

Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne ( +2 godziny na egzamin):

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 18 godzin lekcyjnych

1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godz.

• Organizacja działalności gospodarczej,

• Rachunkowość jako system informacyjny ,

• Charakterystyka aktywów i pasywów,

• Operacje gospodarcze,

• Dowody księgowe,

• Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych ,

• Wycena , dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych ,

• Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy ,

• Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek , w których występują podstawowe , typowe operacje gospodarcze   ,

• Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia  i rachunku zysków i strat  ,

• Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych - 8 godz.

. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne

• System podatkowy w Polsce,

• Podatek od towarów i usług ( VAT - podstawowe zagadnienia)

• Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej ,

. Podatki  i opłaty obciążające przedsiębiorstwa -  ogólna charakterystyka

• Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania

Metody prac

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

1.zajęcia wykładowo- seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi  (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów .

2.materiały dydaktyczne w tym : podręczniki , zbiory zadań , materiały poglądowe ( przykłady dokumentów)

3.naukę własna słuchacza

 

Opis efektów kształcenia

  1. Zdobycie kompetencji merytorycznych ( wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

-  zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym  wymienia elementy ksiąg rachunkowych, opisuje konstrukcję zestawienia obrotów i sald kont księgi         głównej

- zna rodzaje dowodów księgowych oraz ich cechy jakościowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości ,

- posiada wiedzę w zakresie klasyfikowania operacji gospodarczych oraz zna zasady ich ewidencji na kontach księgowych

- posiada wiedzę z zakresu prezentowania przychodów , kosztów i podatku dochodowego bieżącego w rachunku zysków i strat dla jednostek w których występują jedynie podstawowe , typowe  operacje gospodarcze ,

- zna poszczególne pozycje bilansu jednostek , w których występuje jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze

- zna pojęcia etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych zasad funkcjonowania systemu finansowo- księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

- zna podstawy systemy podatkowego w Polsce i rodzaje podatków dotyczących działalności gospodarczej

- zna podstawowe zapisy prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych

2.Nabycie umiejętności zawodowych

W wyniku ukończenia kursu osoba potrafi :

- sporządzić i weryfikować dowody księgowe ( dobiera wzory dowodów księgowych  do operacji gospodarczych, wypełnia dowody księgowe i weryfikuje ich poprawność formalno- rachunkową , wskazuje sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych)

- ujmować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych ( rozpoznaje operacje gospodarcze , ewidencjonuje operacje gospodarcze, wskazuje sposoby korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych)

- wykonać czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych ( wycenia podstawowe składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy, ustala salda końcowe kont bilansowych, ustala obroty kont wynikowych i wynik finansowy)

- przyporządkować obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat dla jednostek, w których występują jedynie  podstawowe , typowe operacje gospodarcze

- przyporządkować salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie dla jednostek , w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze

3.Nabycie kompetencji personalnych i społecznych 

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się  o tytuł księgowego posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne , co w szczególności oznacza, że jest gotowa do :

- realizowania zadań zawodowych zgodnie z podstawowymi zasadami etyki  zawodowej

- uznania potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności zawodowych

- uznawania znaczenia wiedzy w pracy zawodowej i zasięgania opinii kierownictwa  w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

  1. uczestnictwo  w 70% zajęć dydaktycznych
  2. zaliczenie prac kontrolnych
  3. pisemny egzamin kwalifikacyjny

Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez uczestnika oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na  potrzeby:

  1. ukończenia kursu ( zaświadczenia według przepisów MEN ) - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
  2. otrzymanie certyfikatu SKwP - co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu

Informacja o kadrze

Maria Wielgus - Biegły Rewident

Rafał Bielarz - Systemy Informatyczne

Daniel Druzd - Podstawy rozliczenia z ZUS

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około tydzień przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 ; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod