Miasto:
Wadowice
Miejsce:
CKZiU nr 1 w Wadowicach
Termin rozpoczęcia:
29.09.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
17:15
Typ:
Kurs
Tryb:
piątek/sobota
Opłata:
1990,- zł od osoby
1930,- zł dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi
1890,- zł dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)
Raty:
1000,- zł Pierwsza Rata (płatna przed rozpoczęciem zajęć),
990,- zł Druga Rata (płatna w połowie trwania kursu),

KURS STACJONARNY: I stopień certyfikacji

NAZWA: "Dla kandydatów na KSIĘGOWEGO - poziom podstawowy"

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin ; godzina lekcyjna to 45 minut.

Rozpoczęcie kursu nastąpi po zgłoszeniu się wystarczającej liczby chętnych do utworzenia grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 2 bloki tematyczne:

1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godz.

 • Organizacja działalności gospodarczej w wiadomości wstępne,
 • Rachunkowość jako system informacyjny,
 • Charakterystyka aktywów i pasywów,
 • Operacje gospodarcze,
 • Dowody księgowe,
 • Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
 • Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych,
 • Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze,
 • Studium przypadku od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat,
 • Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
 • Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo - księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godz.

 • System podatkowy w Polsce,
 • Podatek od towarów i usług (VAT - podstawowe zagadnienia),
 • Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej,
 • Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorcę - ogólna charakterystyka,
 • Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy pozwalające:

 • posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
 • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.

Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzyma „zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie  § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.poz. 652).

Osoba, która na egzaminie uzyskała minimum 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% możliwych do osiągnięcia punktów z każdej części egzaminu oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat „Księgowego” potwierdzający ukończenie I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma (nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

 

Dane kontaktowe:

SKwP Oddział w Wadowicach
ul. Lwowska 16
tel. 730 648 293
e-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

 

UWAGA! Możliwość dofinansowania

·       PROJEKT - „Łap skilla!"

Dla kogo: osoby do 24. roku życia, z niskimi dochodami, mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

Dowiedz się więcej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. 12 619 84 38
e-mail: lapskilla@wup-krakow.pl

·       PROJEKT - „Kierunek Kariera Zawodowa”

Dla kogo: osoby dorosłe (pracujące) bez względu na wykształcenie, związane z województwem małopolskim, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kompetencje i nabywać nowe kwalifikacje.

Dowiedz się więcej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
Katarzyna Lis, tel. 12 619 84 55 klis@wup-krakow.pl
e-mail: kariera@wup-krakow.pl

·       PROJEKT - „Mam POWER. Mam pracę”

Dla kogo: osoby w wieku 18-29 zamieszkałe w powiecie wadowickim, które nie pracują, ale uczą się lub studiują zaocznie na jednej z Krakowskich uczelni/szkół policealnych.

Dowiedz się więcej:

Punkt Rekrutacji „Kolping” w Wadowicach
ul. H. Sienkiewicza 7, 34-100 Wadowice
Mariusz Jasiołek, tel. 512 718 298
e-mail: MJasiolek@kolping.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001