Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
13.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
wtorek/czwartek
Opłata:
2190,- zł od osoby
2130,- zł dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi,
2090,- zł dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)
Raty:
1000,- zł Rata Pierwsza,
1190,- zł Rata Druga,

"Kurs dla kandydatów na księgowego - poziom podstawowy" 

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin ;
godzina lekcyjna to 45 minut.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Treści kształcenia

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych

Metody prac

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

1.zajęcia wykładowo- seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi  (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów .

2.materiały dydaktyczne w tym : podręczniki , zbiory zadań , materiały poglądowe ( przykłady dokumentów)

3.naukę własna słuchacza

Opis efektów kształcenia

1.Zdobycie kompetencji merytorycznych ( wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

-  zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym  wymienia elementy ksiąg rachunkowych, opisuje konstrukcję zestawienia obrotów i sald kont księgi  głównej

- zna rodzaje dowodów księgowych oraz ich cechy jakościowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości ,

- posiada wiedzę w zakresie klasyfikowania operacji gospodarczych oraz zna zasady ich ewidencji na kontach księgowych

- posiada wiedzę z zakresu prezentowania przychodów , kosztów i podatku dochodowego bieżącego w rachunku zysków i strat dla jednostek w których występują jedynie podstawowe , typowe  operacje gospodarcze ,

- zna poszczególne pozycje bilansu jednostek , w których występuje jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze

- zna pojęcia etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych zasad funkcjonowania systemu finansowo- księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

- zna podstawy systemy podatkowego w Polsce i rodzaje podatków dotyczących działalności gospodarczej

- zna podstawowe zapisy prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych

2.Nabycie umiejętności zawodowych

W wyniku ukończenia kursu osoba potrafi :

- sporządzić i weryfikować dowody księgowe ( dobiera wzory dowodów księgowych  do operacji gospodarczych, wypełnia dowody księgowe i weryfikuje ich poprawność formalno- rachunkową , wskazuje sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych)

- ujmować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych ( rozpoznaje operacje gospodarcze , ewidencjonuje operacje gospodarcze, wskazuje sposoby korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych)

- wykonać czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych ( wycenia podstawowe składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy, ustala salda końcowe kont bilansowych, ustala obroty kont wynikowych i wynik finansowy)

- przyporządkować obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat dla jednostek, w których występują jedynie  podstawowe , typowe operacje gospodarcze

- przyporządkować salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie dla jednostek , w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze

3.Nabycie kompetencji personalnych i społecznych 

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się  o tytuł księgowego posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne , co w szczególności oznacza, że jest gotowa do :

- realizowania zadań zawodowych zgodnie z podstawowymi zasadami etyki  zawodowej

- uznania potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności zawodowych

- uznawania znaczenia wiedzy w pracy zawodowej i zasięgania opinii kierownictwa  w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:
1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
2. zaliczenie prac kontrolnych,
3. pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzyma „zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie  § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.poz. 2175).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% z każdej części egzaminu oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat "Księgowego” potwierdzający ukończenie I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Informacja o kadrze

Wykłady prowadzić będzie Pani Monika Potoczek- Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku "Finanse i bankowość". Ukończyła Studia Podyplomowe "Rachunkowość i Finanse" organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów ekonomicznych (rachunkowość, finanse, podstawy przedsiębiorczości). Trener-doradca współpracujący z SARR w zakresie kształcenia na kursach kadrowo-płacowych, kursach dla przedsiębiorców i innych związanych z rachunkowością i podatkami. Wieloletni wykładowca na kursach księgowości I oraz II stopnia, cieszący się uznaniem słuchaczy i członków SKwP.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około tydzień przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu na adres nowysacz@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001