Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
21.01.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby

GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO – NAJNOWSZE ZMIANY

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest przekazanie wiedzy  o najnowszych zmianach w gospodarowaniu odpadami i zasad ich przekazywania w bazie BDO  oraz poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu : 21 stycznia  2020

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Miejsce kursu :  ul Kopernika 8/2  33-100 Tarnów

Treści kształcenia

1. Baza danych o odpadach po 1 stycznia 2020 r  

- podmioty, które podlegają wpisowi w BDO,
- generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad,
- potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie,
- wycofanie KPO
– kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.
- wystawienie karty przekazania odpadu komunalnego (KPOK) w przypadku  przekazywania odpadów
po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej,
- uzupełnianie karty ewidencji

- transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.
- powiązanie KPO i KEO
- czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?
- zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania w nowych KEO
- ewidencja w BDO, a sprawozdawczość
– jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?
- jakie dane będzie można wysyłać i pobierać z BDO?
- bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.

Sankcje karne związane z BDO.

2.Obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami. 

- obowiązek aktualizacji/zmiany pozwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie
odpadów – kto jest zobowiązany złożyć wniosek do 5 marca 2020 r
- raport p.poż. dla magazynowanych odpadów palnych
- kto jest obowiązany do prowadzenia monitoringu wizyjnego
- weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności
- warunki uznania materiału lub substancji za produkt uboczny

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie trzy dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto  Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

Sabina Kościsz        specjalizuje się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami. Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001